Elektronisk og fysisk sikring

HRP - NS 5834 prosjektering og planlegging av sikringstiltak i bygg

Fysisk og elektronisk sikring – Prosjektering og planlegging

Teknologien i elektroniske sikringstiltak er i stadig utvikling og beveger seg mer og mer mot avanserte integrerte systemer som ofte også benytter seg av skyløsninger. Forventningene til fysisk sikring dreies mer mot mot estetisk pene og integrerte sikringstiltak, som samtidig skal ha tilfredsstillende sikringsnivå. Det stilles derfor store krav til god kunnskap om produkter og leverandørmarkedet, samtidig som det også er svært viktig å starte planlegging og prosjektering av fysiske- og elektroniske sikringstiltak så tidlig som mulig i prosjekter.

Fysisk sikring og fysiske sikringstiltak

Fysiske sikringstiltak er tiltak som har som i hovedsak har til hensikt å forsinke, stanse eller avskrekke en inntrenger. Som fysisk sikring regnes som regel dørmiljø, vinduer og glass, gjerder, porter, bommer, kjøretøysperrer og pullerter. Gulv, vegger og tak har ofte også egenskaper som gir et høyere sikkerhetsnivå for bygget, slik at disse også må dimensjoneres i henhold til det totale sikringsbehovet.

Fysisk sikring bør planlegges, prosjekteres og dimensjoneres på grunnlag av en sikringsrisikovurdering gjort for virksomheten og det spesifikke prosjektet. Tiltakene bør være tilpasset virksomhetens visuelle profil, og ikke oppfattes som unødvendig overdimensjonerte eller skremmende for besøkende og brukerne av bygget. Dette fordrer et tett samarbeid mellom sikringsrådgiver/RIS (Rådgivende ingeniør sikkerhet), arkitekter, bygningsingeniører, branningeniører, landskapsarkitekter og tilsvarende. Samt at det fordrer tett involvering av virksomhetens egen prosjektorganisasjon og ikke minst brukerne av bygget.

Elektronisk sikring og elektroniske sikringstiltak

Elektroniske sikringstiltak har primært som hensikt å detektere, overvåke, avskrekke og rapportere om uønskede hendelser og tilstander, slik at man kan raskt og effektivt iverksette hensiktsmessige reaksjoner, eller oppklare en hendelse i etterkant.

I elektronisk sikring inngår som regel automatiske innbruddsalarm (AIA), automatisk adgangskontroll (AAK), TV/Video-overvåking (TVO), belysning (IR, White-light) med tilhørende nettverks- og IT-utstyr og programvare. ​

​Det er også svært viktig å ta hensyn til IKT-sikkerhet når man implementerer disse tiltakene, spesielt ved tilgjengeliggjøring mot internett, integrering i virksomheters interne nettverk eller bruk av skyløsninger.

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av sikringstiltak

Alle fysiske og elektroniske sikringstiltak må oppdateres og vedlikeholdes jevnlig for å oppnå lengst mulig levetid, og for å opprettholde ønsket sikkerhetsnivå over tid.​ Det er derfor meget viktig at vurderinger og kostnadsberegninger rundt forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) tas med så tidlig som mulig i prosjekteringen, samt at valg av tiltak er tilpasset virksomhetenes egen driftskonsept og driftsorganisasjon. I denne prosessen bør også utvikling av tiltakene planlegges i god tid, eksempelvis; Når skal de oppgraderes, når planlegges det med utskiftning til nyere teknologi eller programvare og lignende. Med å utarbeide gode FDVU planer får man en god økonomisk og teknisk forutsigbarhet fremover i tid.

Hva kan HRP støtte med innen elektronisk og fysisk sikring

Våre rådgivere har svært lang og bred erfaring som kravstillere og premissgivere for etablering, prosjektering, drift og forvaltning av fysisk og elektronisk sikring fra store offentlige og private virksomheter, som eksempelvis Forsvarsbygg, Forsvaret, Regjeringskvartalet, Norges Bank og DNB. Vi har et stort fokus på tidlig brukerinvolvering i alle prosjekter, slik at våre kunder kan være trygge på at valg av sikringstiltak er tilpasset virksomhetenes egne krav og behov, samt at de er  kosteffektive og brukervennlige.

Vi kan blant annet tilby følgende tjenester: 

Kontakt oss

Sikringshåndboka - FB

Sikringshåndboka 2022Våre sikringsrådgivere har meget god kunnskap om og kompetanse på blant annet Forsvarsbyggs Sikringshåndbok.

Sikringshåndboka er utarbeidet av Forsvarsbygg, for å formidle kunnskap om hvordan sikre verdier i eiendom, bygg og anlegg (EBA) mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet. Boken gir oppdaterte råd og veiledninger når det gjelder planlegging, gjennomføring og kontroll av blant annet fysisk og elektronisk sikring, er en ment å kunne brukes både som et oppslagsverk og som en lærebok innenfor sitt fagfelt. Tidligere versjon (2005) av boken var unntatt offentlighet, og i hovedsak tiltenkt sikring av virksomheter underlagt Sikkerhetsloven. Fra og med 2016 utgaven er den rettet mot alle typer av offentlige og private virksomheter som har et sikringsbehov. Siste versjon ble utgitt mars 2022.

Les mer om Sikringshåndboka her – Forsvarsbygg.no​