Planlegging av sikringstiltak i bygg - NS 5834

HRP - NS 5834 prosjektering og planlegging av sikringstiltak i bygg

Oppføring av bygg er et komplekst samspill mellom ulike fagområder. Arkitekter, prosjektledere og økonomer er tidlig involvert i byggeprosjektet. Andre fagpersoner som elektrikere og rørleggere involveres kanskje senere. Hvordan er det så med sikkerhetsrådgivere?

Prosjektering av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendomssektoren

Bygg som skoler, rådhus, politistasjoner og andre nærings- og formålsbygg har ofte visse krav for sikkerhet knyttet til sin virksomhet. Å etterleve disse kravene inngår i bygningens grunnsikring. Ofte planlegges disse som siste ledd i prosjektet, kanskje etter at bygget er ferdig reist og de siste elementene skal på plass før overlevering.

Erfaringsmessig minker handlingsrommet ettersom byggeprosessen går fremover, og å implementere sikringstiltakene mot slutten av prosessen kan fort bli overdrevet i omfang og pris. Dette skyldes primært at valg av sikringstiltak ikke er planlagt fra start og at de implementeres basert på prosjektdeltakernes og byggherres erfaring fra tidligere prosjekter.

Ved å planlegge sikringstiltak tidlig kan byggherre få på plass målrettede tiltak tilpasset virksomhetens verdier, trusselbilde og risikoaksept. Små tilpasninger på bygget eller utearealene kan være svært effektive og kostnadsbesparende hvis de planlegges i tidlig i prosjekteringsfasen. Resultatet er et kostnadseffektivt sikringskonsept som er tilpasset virksomhetens verdier og trusselbildet den står overfor.

NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Denne standarden er utarbeidet for akkurat dette formålet. Standarden beskriver hvilke sikringsleveranser som bør implementeres gjennom byggeprosjektets steg. Den definerer også flere forskjellige roller innen sikkerhet i byggeprosjekter, samt hvordan og i hvilke steg disse rollene bør involveres i byggeprosjekter. Ved å planlegge tidlig og spisse sikringstiltak gjennom hele byggeprosjektet vil tiltakene bli mest mulig hensiktsmessige og effektive. Både kostnadsmessig og for brukerne av bygget.

HRP har meget god kompetanse og erfaring med NS 5834

HRP har lang erfaring med NS 5834, samt prosjektering av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendomssektoren. Våre rådgivere har vært med i en rekke komplekse byggeprosjekt i privat og offentlig sektor der sikkerhet har vært en viktig del av leveransen.

Vi kan blant annet bistå med følgende tjenester:

Mer om NS 5834

NS 5834 - Planlegging av sikringstiltak i eiendom, bygg og anleggNS 5834 er den første norske standarden som gir rammer for planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. I denne får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy for å beskrive sikringstiltak. ​NS 5834 definerer og beskriver en rekke sikringsleveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer. Standarden kan benyttes av alle virksomheter som har behov for sikring mot tilsiktede uønskede handlinger.

Standarden definerer flere roller som bør vurderes med i hele eller deler av alle byggeprosjekt med sikringsbehov

  • Sikringsplanlegger (SP) – Sikringsrisikorådgiver (SRR) – Teknisk sikringsrådgiver (TSR) – Prosjektsikkerhetsleder (PSL) – Operativ sikringsrådgiver (OSR)

For disse rollene finnes det foreløpig få dedikerte utdanningsløp eller sertifiseringsordninger. ​Det vil derfor i de fleste prosjekter være opp til oppdragsgiver, prosjektleder eller prosjekteringsleder å definere behovet for slike roller, detaljert spesifisering av kompetansen, og om kompetansen skal innehas av en individuell rådgiver eller en gruppe av rådgivere.

Les mer om NS 5834 her

Kontakt oss