HRP - En ledende samfunnsbygger

HRP er en landsdekkende kompetansebedrift innen by og samfunnsutvikling. Vår visjon er perfekt bruk av samfunnets ressurser.

Tenk deg en situasjon med null sløsing, null negative avvik, 100 % bærekraft og 100 % måloppnåelse. Så lenge samfunnets ressurser er begrenset må vi gjøre bedre.

HRP skal sikre riktige beslutninger.

For å treffe de riktige beslutninger, før, under og etter et prosjekt, har vi i dag et svært bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø, sammensatt av ingeniører, samfunnsøkonomer, bygningsøkonomer, grunnerververe, miljørådgivere, jurister, sikkerhetsrådgivere, arkitekter og planleggere.

Suksesseventyret startet på Hønefoss i 2005, med tre medarbeidere. I dag er vi til stede på 26 lokasjoner med flere enn 520 medarbeidere over hele Norge.

Eiere i HRP er Broviken AB, gründeren Helge Rustand og  nøkkelmedarbeidere i selskapet.

Som en samfunnsbygger har vi sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som vi samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører.

HRP har hovedkontor i Bjørvika i Oslo – og regionskontorer i hele Norge. Vi går gjerne nye veier for å sikre de beste løsningene for våre oppdragsgivere. For oss er det viktig å kunne tilby faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase, og lede prosjektene gjennom alle faser.

Vår visjon

Vår visjon er perfekt bruk av samfunnets ressurser. 0% sløsing, 0% negative avvik, 100% bærekraft, 100% måloppnåelse. Det betyr at vi må tenke og gjøre nytt og vi må gjøre det nå.

Vår ambisjon

Vår ambisjon er å representere en kultur og der møtet mellom vår kompetanse, vårt mangfold og våre oppdragsgivere skaper kvaliteter som gir riktige beslutninger.

HRPs grønne løfte

HRP grønne løfte slår fast at selskapet skal være klimanøytralt innen 2030 og ha en kvinneandel på 30 prosent innen 2025.

Etter en intern prosess i har selskapet valgt seg ut fire av FNs bærekraftsmål som HRP vil fokusere særlig på:

SDG 5 – Likestilling mellom kjønnene

SDG 11 – Bærekraftige byer og samfunn

SDG 13 – Stoppe klimaendringene

SDG 17 – Samarbeid for å nå målene

Etiske retningslinjer i HRP

  • Vi møter alle med respekt
  • Vi er gode ambassadører på vegne av HRP.
  • Vi vurderer egen habilitet, og eventuell konkurrerende virksomhet skal avklares.
  • Vi skal ha et bevisst forhold til og åpenhet om gaver og andre ytelser.
  • Vi er en åpen og etterrettelig organisasjon.
  • Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra.
  • Vi tar selvstendig ansvar.
  • Vi er miljøbevisste
  • Vi utviser integritet og god dømmekraft

HRP og Åpenhetsloven

Fra juli 2022 ble HRP underlagt Åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

I HRP arbeider med åpenhetsloven i to akser. Vi har våre etiske prinsipper og retningslinjer, og vi utfører aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og forretningspartnere.

En intern arbeidsgruppe bestående av et bredt utvalg i organisasjonen presenterte en ny revisjon av våre etiske prinsipper og retningslinjer i desember 2022. Spesielt ble det fremlagt metoder for varsling av kritikkverdige forhold. Alle ansatte har ansvar for å følge opp våre etiske prinsipper og retningslinjer når det gjelder oss selv, forretningspartnere og leverandører.

Vi har kartlagt våre leverandører og forretningspartnere. Ut fra et utvalg av gjengangsleverandører som ikke er prosjektrelatert har vi identifisert 150 leverandører og forretningspartnere. Av disse er 14 vurdert til medium risiko, og 1 vurdert til høy risiko. Foreløpig har vi ikke gjort tiltak mot leverandører med medium risiko. Den ene leverandøren med høy risiko har vi avsluttet forholdet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven.