Sikringsrisikoanalyser og risikovurderinger

Hvorfor gjennomføre risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser?

Norske virksomheter blir i økende grad lovpålagt å vurdere sin egen sikkerhet og hvilken påvirkning dette har for stats- og samfunnssikkerheten i Norge. Dette kommer særlig til syne i den nye Sikkerhetsloven (2019), men også i annen sektorspesifikk lovgivning. Virksomheter som ikke tidligere har vært underlagt sikkerhetsloven må nå blant annet gjennomføre og dokumentere risikovurderinger for å møte lovens krav. For mange virksomheter kan dette kreve både ny kompetanse og flere ressurser.

Hva er en risikovurdering?

Sikringsrisikoanalyse - VTS-analyse iht NS 5832«Kjært barn har mange navn» heter det, og man kan ofte finne flere forskjellige benevnelser som risikovurdering, ROS-analyse, sikringsrisikoanalyse med mer, avhengig av hvilken metodikk eller standarder vurderingen baserer seg på.

I sin enkleste form handler ofte en slik prosess om å identifisere egen risiko gjennom en kartlegging av egne verdier (verdivurdering), kartlegging av hvem som har evne og vilje til å påvirke verdiene (trusselvurdering), samt identifisering av mangler og svakheter i egen sikkerhet som kan utnyttes (sårbarhetsvurdering) (NS 5832).

Sannsynlighet og konsekvens matrise - Boston square matrix

Avhengig av metodikk kan også faktorene sannsynlighet og konsekvens benyttes for å anslå egen risiko (NS 5814). Hvilken metodikk eller standard som benyttes kan og bør tilpasses den spesifikke virksomheten eller aktiviteten som skal risikovurderes.

Det viktigste er at det gjennomføres kartlegginger og analyser av egen risiko med jevne mellomrom. Dette sikrer at digitale, fysiske og elektroniske sikringstiltak hos virksomheten er basert på et realistisk og oppdatert risikobilde. Da oppnås det et riktig sikringsnivå som er tilpasset virksomheten selv på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

I tillegg anbefaler FG at det alltid gjennomføres en risikovurdering, for å tilfredsstille forsikringsvilkårene rundt sikringstiltak mot tilsiktede uønskede hendelser.

Lang erfaring og god kompetanse på analyser og risikovurderinger

HRPs rådgivere har lang og bred erfaring med ulike risikoanalyseprosesser i fra store offentlige og private virksomheter, og har benyttet analyse- og risikometodikk i arbeidshverdagen i mange år. Vi baserer våre risikovurderinger og analyser på anerkjente standarder på feltet og beste praksis i bransjen. Våre rådgivere har både formell kompetanse og lang erfaring med blant annet analyser basert på NS 5832 – Sikringsrisikoanalyse, NS 5814 – Krav til risikovurderinger samt annen relevant risiko- og ROS-metodikk. Vi har spesielt stort fokus på tett brukerinvolvering i prosessene, for å kunne levere et best mulig virksomhetstilpasset produkt.

HRP kan blant annet støtte med:

Sikringsrisikoanalyse etter NS 5832

NS 5832 - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyseEn sikringsrisikoanalyse basert på NS 5832 – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse – gir en helhetlig forståelse for hvilket risikobilde som møter din virksomhet og skisserer hvordan man skal håndtere risikoen for tilsiktede uønskede hendelser. Analysen bidrar også til å sørge for at sikringen av virksomheten skjer på rett nivå. Uten en systematisk og helhetlig analyse er det sannsynlig at sikringstiltakene ikke lukker alle sårbarhetene og at de ikke blir så brukervennlige eller kostnadseffektive som ønskelig.

En sikringsrisikoanalyse etter NS 5832 kan også ofte benevnes som en VTS-analyse eller trefaktormodellen, siden den baserer seg på de tre hovedelementene verdivurdering, trusselvurdering og sårbarhetsvurdering.

NS 5832 – Standard.no
NS 5814 – Krav til risikovurderinger – Standard.no

Kontakt oss

  • If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles
  • If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat
  • If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle

– Sun Tzu, The Art of War

Les mer om trusselvurderinger her