Etterlevelse av sikkerhetsloven

Lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven)

Sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019 og stiller i større grad krav til virksomheters arbeid med sikkerhet og risikostyring sammenlignet med tidligere. Loven har som formål å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet som kan true Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser. Herunder spesielt grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF).

Hvem gjelder Sikkerhetsloven for? 

Ny lov om nasjonal sikkerhet - SikkerhetslovenLoven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer. I tillegg vil loven gjelde for private virksomheter som ansvarlig departement mener bidrar til opprettholdelsen av en Grunnleggende nasjonal funksjon (GNF). Dette kan være funksjoner og tjenester innen bank og finans, samferdsel, helse og omsorg, telekom, IKT, vannforsyning eller andre funksjoner samfunnet ikke kan klare seg uten.  

En funksjonell lov 

Sikkerhetsloven er utformet som en funksjonell lov, sammenlignet med tidligere sikkerhetslov. Dette betyr at loven i større grad gir retningslinjer på hvilken sikkerhetstilstand som skal oppnås, men ikke hvordan dette skal gjøres. Konsekvensen av dette er at virksomheter i større grad blir selvstendig ansvarlige for eget sikkerhetsarbeid. Herunder kommer også ansvar for å regelmessig gjennomføre vurderinger av risiko og iverksette forebyggende sikkerhetstiltak for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Ny lov stiller derfor større krav til kompetanse og erfaring til sikkerhetsarbeidet som virksomhetene må utføre enn tidligere.  

HRP har lang erfaring med Sikkerhetsloven

Flere av våre sikkerhetsrådgivere har mange års erfaring som sikkerhetsledere fra store komplekse offentlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven, som Forsvaret, Forsvarsbygg, Regjeringskvartalet/DSS, Norges Bank med mer. Våre rådgivere er spesialister på å veilede sikkerhetsledere, ledergrupper og hele virksomheter på strategisk nivå. Vi har både kompetanse og erfaring med å implementere styringssystem, gjennomføre risikoanalyser, identifisere og etablere gode sikkerhetstiltak. For å kunne legge til rette for hvordan virksomheter kan etablere og opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå, og etterlever bestemmelsene i sikkerhetsloven.

Vi kan blant annet bistå med følgende tjenester: 

Mer om ny lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven)

§ 1-1.Formål – Loven skal bidra til
a) å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser

b) å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet
c) at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn.

§ 1-2. Hvem loven gjelder for
Loven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.
Loven gjelder for leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser etter kapittel 9.

§ 1-3.Vedtak om at loven skal gjelde for andre virksomheter
Et departement skal innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter som
a) behandler sikkerhetsgradert informasjon

b) råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur
som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner

c) driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

Kontakt oss