HRP tilbyr norske kommuner topp kompetanse for rådgivning når de skal forme fremtidens eldreomsorg. Velferdsteknologi vil være ett viktig supplement i eldreomsorgen.

Av Tove Tegelsrud Topaas, sykepleier og fagsjef for velferdsteknologi i HRP

Omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. I utformingen av fremtidens kommunale helsetjenester er det viktig å legge til grunn et helhetlig perspektiv; Tenke utenfor boksen, men innenfor rammebetingelsene, og sørge for gevinstrealisering i alle ledd.

Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte utfordringene. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet. Velferdsteknologi er med og bidrar til at:

  • Innbyggerne får gode tjenester med god kvalitet
  • Innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
  • Bygger opp under egenmestring
  • Effektivisere tjenestene og prioritere ressursene riktig

Kommunen må kjenne sine behov og forstå mulighetsrommet

Til grunn for planlegging av det fremtidige helse- og omsorgstilbudet i en kommune, er det innledningsvis helt nødvendig å få avdekket behovet, både i dag og fremover. Hvor mange eldre blir det fremover? Hvordan er utviklingen i helsetilstanden til de eldre? Hvordan vil fordelingen bli mellom behovet for sykehjemsplasser og hjemmetjenesten.

Etter at behovene er etablert må det jobbes systematisk med å få avdekket mulighetsrommet for løsninger. Sentralt i dette ligger å forstå hvilke potensiale og muligheter som ligger innen velferdsteknologi. I diskusjonen rundt mulige løsninger er viktig å forstå hvilke kost/nytte gevinster teknologien kan gi, samt hvilke forutsetninger uttaket av gevinster er tuftet på.

Basert på ønsket løsning utarbeides en kravspesifikasjon for anskaffelse av velferdsteknologi. Denne må gjenspeile både behovet og målene om gevinst, både kvantitative og kvalitative gevinster.

Etter anskaffelsen skal tjenesten implementeres. Dette er en krevende prosess som vi ofte ser blir ilagt lite fokus. Mange kommuner har planlagt å hente ut betydelig gevinster etter en anskaffelse. Vi ser dessverre at dette ofte ikke blir fulgt godt nok opp. Resultatet blir færre gevinster en planlagt. Vår erfaring er at dette er krevende prosesser der det ikke blir satt av tilstrekkelig tid og ressurser. Videre må vi i alle disse prosessene må ha med oss brukerbehovet ellers lykkes vi ikke å få gode løsninger som brukerne ønsker å ta i bruk.

Flerfaglig tilnærming gir gode løsninger for kommunene

I HRP har vi sett behovet for å styrke vår rådgivning innen helse- og omsorg. Vi tilbyr våre kunder en helhetlig tilnærming til disse løsningene. Vår helse- og omsorgsgruppe i HRP består både av ressurser med flerfaglig ekspertise med helsefaglig utdanning, ekspertise på anskaffelse, bruk og implementering av velferdsteknologi og operasjonell erfaring fra utvikling og drift av helse- omsorgsinstitusjoner.

I den siste tiden har vi bistått kommuner innenfor flere områder herunder

  • Utarbeidelse av strategi- og handlingsplaner innen helse- og omsorgsektoren
  • Planlegging for effektivisering av drift
  • Bistand i forbindelse med anskaffelse av velferdsteknologi
  • Implementering av teknologi i virksomheten
  • Ivaretakelse av brukernes fokus
  • Gevinstrealisering

Synes du dette var interessant og ønsker å vite mer om vår rådgivning innen helse- og omsorg er du velkommen til å ta kontakt med:

 

KONTAKT:

Tove Tegelsrud Topaas

Fagsjef Velferdsteknologi

Tlf.nr. 90 55 77 08

Epost: tto@hrprosjekt.no 

 

Kjell Ove Kalhagen

Direktør Strategisk rådgivning og analyse

Tlf.nr. 469 84 032

kok@hrprosjekt.no