I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det her om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Jordeslie 2, planid 01202116, i Nesbyen kommune.

Planområdet ligger i Nesfjellet, inntil Jordeslivegen mellom Storhalle og Rukkedalen. Omsøkte tiltak omfatter gjeldende reguleringsplan for Jordeslie, Planid 01201506, og området F13 i gjeldene arealdel av kommuneplan. Planområdet ligger innenfor gnr. 86 bnr. 66 m.fl. Planområdet er på til sammen ca. 78 daa.

Oppdragsgiver er Trollsetutsikten AS.

Brev Med Varsel Om Oppstart Jordeslie 2 010222

Planinitiativ F13 Jordeslie 171221

Referat Fra Oppstartsmøte Jordeslie 2