Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljregulering for Øvre Foss 6, Nesbyen kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det her om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Øvre Foss 6, planID: 01202306.

Da formålet for det aktuelle planarbeidet ikke samsvarer med gjeldende kommuneplan, er det utarbeidet et forslag til planprogram som med dette legges ut på høring jf. pbl. § 4-1.
I samsvar med pbl. § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Les varsel og grunnlag her:

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Og Høring Av Planprogram Detaljregulering For Øvre Foss 6
Øvre Foss 6 Planprogram 18.10.2023
Planinitiativ Volelie 22.08.23
Referat Fra Oppstartsmøte Øvre Foss 6