Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljreguleringsplan for eiendommen Gnr. 27 bnr. 1531 – Heggeli gård, Alta kommune 

Eiendom Pgv AS ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for sin eiendom Gnr. 27 bnr. 1531 i Heggeli, med intensjon om å utvikle området til fritids- og turistformål. Planarbeidet inkluderer også boligeiendommene Gnr/bnr 27/787 og 27/788. 

Planområdet ligger ved Prestegårdsveien, på østsiden av Alta prestegård og på sørvestsiden av Alta:

Dokumenter:

Varsel om oppstart

Vedlegg 1 Planinitiativ

Vedlegg 2 Oppstartsmøtereferat

Vedlegg 3 Oversiktskart

Vedlegg 4 Planavgrensning_grunnkart

Vedlegg 5 Planavgrensning_planstatus