HR Prosjekt AS er engasjert av Nesbyen Fjellandsby til å utarbeide en detaljreguleringsplan for området F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie, i Nes kommune. Området ligger innenfor eiendommene gnr 56 bnr 201 og gnr 56 bnr 1137, hvor eier er Knut Tandberg. Formålet med planarbeidet er å utvide byggeområde ved eksisterende hyttefelt vest og videre østover. Arealet er i overordnet plan, satt av til fritidsbebyggelse – nåværende og fritidsbebyggelse – framtidig.Planinitiativet er bygd opp i samsvar med forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i planområde, ser en for seg ca 20 – 30 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen. Arealformål er i samsvar med gjeldende kommunedelplan- fritidsbebyggelse.

Omkringliggende område er i dag preget av fritidsbebyggelse og skianlegg samt ubebygget område. Omsøkt område ligger sør for eksisterende bebyggelse og infrastruktur og henvender seg mot ubebygde områder i vest. I vest består området av vei og bebyggelse. Østover er området ubebygget med glissen fjellskog, noe myr og skrinn mark.
En videre utvikling vil føre til økt bruk av området og kunne påvirke forhold som vei utenfor planområdet. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet vann- og avløpsplan.

Parter:
Tiltakshaver: Knut Tandberg
Forslagstiller: HR Prosjekt AS /HRP AS
Utbygger: Knut Tandberg
Grunneiere: Knut Tandberg

Dokumenter:
HRP AS – Brev med varsel om oppstart av planarbeider
HRP AS – Planinitativ
Nesbyen Kommune – Referat Oppstartsmøte