Prosjekteringsledelse

Norges største leverandør av prosjektledere til bygg- og anleggsbransjen

Prosjekteringsledelse gjennom LEAN, VDC og ICE
HRP AS har et av landets største fagmiljøer innenfor ledelse av bygge- og anleggsprosjekter. Våre over 300 ansatte har en erfaring og kompetansebredde som gjør HRP svært godt skikket til ledelse av byggeprosjekt i alle faser, fra ideen om et bygg, gjennom prosjekterings-fasene til utførelse og etter ferdig overleverte byggverk. Våre prosjekteringsledere har den kunnskapen som er nødvendig for å planlegge og prosjektere ditt prosjekt for effektiv gjennomføring i byggefase.

En godt koordinert prosjekteringsgruppe har de beste forutsetninger for å tilfredsstille både byggherren og brukernes krav og forventninger, og planlegge løsninger som tilfredsstiller prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift. I HRP benyttes det en rekke ulike metodikker for ledelse av både interne og eksterne prosjekteringsgrupper. Felles for alle disse er at de gir god tverrfaglig samhandling, effektive prosesser, korte beslutningslinjer, rasjonell prosjektering og høy kvalitet på valgte løsninger.

HRP leverer i tillegg både hovedfag og spesialistfag innenfor prosjektering, og har over 50 arkitekter og rådgivende ingeniører som arbeider tett i tverrfaglige grupper ved mange større byggeprosjekter. Alle våre prosjekteringsledere har utdanning innenfor minimum et prosjekteringsfag, samtidig som de har videreutdanning innenfor relevante metodikker og god erfaring fra hhv. byggeledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Dette gjør at våre prosjekteringsledere har svært gode forutsetninger for å forstå alle involverte interessenter i prosjekteringsfasene, fra programmering til detaljprosjektering i alle entrepriseformer.

I HRP tilbyr vi både Prosjekteringsleder (PRL), Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) og Prosjekteringsgruppeleder (PGL); i tillegg til andre koordinerende roller innenfor prosjektering, herunder bl.a. SHA-koordinator for prosjektering (KP).

Vi benytter metodikkene Lean, ICE og VDC for gjennomføring av prosjekteringsarbeidet, sammen med andre fremtidsrettede arbeidsmetoder som BIM og VR. Dette vet vi av erfaring gir våre oppdragsgivere dokumenterbar merverdi i sine prosjekter.

Lean-metodikk i prosjekteringsfasen
Bruk av Lean-metodikk i prosjekteringsfasene sikrer raskere prosjektering med betydelig høyere kvalitet. Grensesnitt mellom fag fanges opp på en helt annen måte enn tradisjonelt, ved å gå fra sekvensiell til samtidig prosjektering av byggverkets ulike delområder.

Prosjekteringsprosessen er kompleks og iterativ. Mange involverte parter, økende kompleksitet og høy spesialiseringsgrad i kombinasjon med nye verktøy gir stadig voksende informasjonsmengder som skal håndteres. I HRP ser vi på prosjekteringsprosessen helhetlig, hvor vi ønsker riktig informasjon på riktig detaljnivå til riktig tidspunkt i riktig antall tilført riktig område. De «5R’ene» er et viktig prinsipp i Lean-filosofien, og sentral i hvordan HRP tilnærmer seg alle prosjekteringsoppdrag.

For å tilfredsstille de «5R’ene» må prosjekteringslederen engasjere hele gruppen i å identifisere av sine arbeidsprosesser og leveranser, og sammen «taktplanlegge» disse ut fra den mest effektive totale gjennomføringen. Taktplanlegging i prosjekteringen innebærer å planlegge og dele opp prosjektets prosesser og aktiviteter i en jevn rytme som også er tilpasset regelmessige møtesekvenser. Lean prosjektering øker kvaliteten på de ulike delleveransene, reduserer byggefeil, øker faglig samhandling og gjør prosjekteringsfasen både kortere og mer rasjonell i sin gjennomføring.

Våre sertifiserte prosjekteringsledere har god erfaring med Lean fra noen av de første byggeprosjektene gjennomført etter denne metodikken i Norge.

Hva betyr ICE og VDC for ditt prosjekt?
Virtual Design and Construction (VCD) og Integrated Concurrent Engineering (ICE) er to begreper som er sentrale i Lean prosjekteringsledelse. Begge begrepene handler om hvordan man i forbindelse med prosjekteringen kan arbeide mer rasjonelt og effektivt.

VDC handler om bruk av kjente, effektive teknikker og moderne verktøy satt i system. BIM er et sentralt element i VDC, sammen med involverende planlegging og en møtemetodikk vi kaller ICE. Men fokuset er like mye på arbeidsprosesser som verktøy, det handler om teknologi og samarbeid mellom mennesker. Det handler om at prosjekteringsgruppen og prosjektdeltagerne skal forstå hverandre bedre. Redusert tidsbruk, ventetid og misforståelser i prosjektgruppen øker HRP sin effektivitet samtidig som prosjektets totale kostnader reduseres. Å løse problemer i fellesskap er ikke bare raskere, men gir også bedre løsninger, som gir kunden økt verdi.

Integrated Concurrent Engineering (ICE) er også kalt samtidig prosjektering. Samtidig prosjektering handler er en arbeidsmetodikk som har som mål å bidra til at prosjekter gjennomføres effektivt og smidigere enn tradisjonelt. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Dette står i kontrast til tradisjonelle prosjektering med avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken.

Våre verktøy
HRP sine prosjekteringsledere har med seg en rekke ulike verktøy i prosjekteringsmøtene. Vi tror på bruk av fremtidsrettede arbeidsverktøy som BIM og VR, men også på involverende samhandlingsmøter ved bruk av visuell planlegging, post-it lapper og gode tverrfaglige diskusjoner.

Når HRP starter en prosjekteringsprosess avstemmes valgte verktøy og arbeidsmetoder med vår oppdragsgiver, og med prosjekteringsgruppen. Prosjekteringslederen fungerer som prosessleder og har ansvaret for å sørge for fremdrift og leveranser.

Vi mener at det er byggherren og byggherrens organisasjon som best kjenner behovene og kravene til sitt byggverk. Våre rådgivere har som oppgave å fasilitere for gode løsninger med hensyn til disse, og vil derfor legge til rette for gode gruppeprosesser gjennom alle våre prosjekter. En viktig del av dette arbeidet er å sikre rasjonell bruker- og byggherremedvirkningen. Våre prosjekteringsledere sikrer en strukturert beslutningsprosess hvor alle behov, ønsker og krav fra bruker og byggherre blir ivaretatt.

Vår kontaktperson

Relevante tjenester

Prosjekteringsledelse (PRL)

Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK)

Prosjekteringsgruppeleder (PGL)

SHA-koordinator prosjektering (KP)

Fakta

Norges ledende innenfor prosjektadministrasjon

Moderne prosjekteringsledelse med Lean, VDC og ICE

Stort tverrfaglig rådgivermiljø

Komplette faglige tjenester til byggeprosjekter