HRP har prosjekt- og byggeledelsen når det bygges 500 meter ny Rv 4 i Hakadal. Det skal sikre et trygt trafikkmiljø når Nittedal kommune åpner sin nye skole på Elvetangen i 2021.

Både hensynet til den nye skolen og de som bor langs riksveien gjorde at det måtte bygges en ny kryssløsning.

Se video fra anlegget

Adkomsten til skolen på Elvetangen skal bygges om til et fullkanalisert kryss som erstatning for dagens T- kryss Sloraveien/rv. 4. Det skal i tillegg bygges ny undergang under riksvegen for fotgjengere og syklister som skal gi en trygg atkomst til skoleområdet for disse trafikantgruppene. Det nye krysset blir liggende like ved dagens avkjøring til eksisterende ungdomsskole og idrettshall som vil være i bruk under hele anleggsperioden.

-Det nye krysset er et rekkefølgekrav om skal stå ferdig før skoleåpningen. Og det skal vi greie, sier HRPs prosjektleder Kirsten Sannerhaugen.

Byggherre er Nittedal eiendom KF, anlegges skal overtas av Statens Vegvesen og Nittedal kommune. Det er Anlegg Øst Entreprenør som bygger det nye veikrysset. Når anlegget er ferdig, skal de ha sørget for:

 • Utbedring av ca. 520 lm rv. 4, med opparbeidelse av nytt kryss.
 • Opparbeidelse av ca. 620 lm ny kommunal veg.
 • 1 stk. plass-støpt kulvert under kommunal veg til skolen.
 • 1 stk. spuntkulvert under rv. 4.
 • Opparbeidelse av ny GS-veg som går gjennom 2 nye kulverter, ca.720 lm.
 • Ca. 500 lm spunt (regnet i plan), i varierende dybde.
 • VA-omlegging i en trasé på ca. 400 lm hovedledningstrasé og en hovedledningskrysning på ca 50 lm. Det skal bygges pumpeledning fra 2 pumpestasjoner på ca 90 lm.
 • 3 pumpestasjoner knyttet til kulverter.
 • Tilknytning av nytt avløpssystem til ca. 11 private eiendommer.
 • Tilknytning av kommunalt vann til 3 private eiendommer.
 • Midlertidig gangbru over rv. 4 med total lengde på ca. 170 m. Denne delen av anskaffelsen skal etter planen gjennomføres slik at generalentreprenør opparbeider fundamenter for bru, og bru med montering og demontering anskaffes via Vegdirektoratets bruavdeling.
 • Støyskjerming.
 • Vegbelysning og nødvendige kabelarbeider.

Bilde:

HRPs team i Hakadal, fra venstre Rolf Storholm (SHA/KU), Lars Lilleengen, (ass PL), Borger L. Kojedahl (BL), Fazil Aricigil (BL) og Kirsten Sannerhaugen PL. I tillegg er Ola Alme (BL) med (ikke med på bildet)