HRP oppretter ny avdeling som skal jobbe med tjenesteutvikling innen helse- og omsorg og oppvekstfeltet. Cecilie P. Øyen går fra stilling som pleie og omsorgssjef i Bærum kommune til leder for avdelingen. 

Vi har fått en leder som passer rett inn i vår økte satsing på tidligfase for denne viktige sektoren, sier Kjell Ove Kalhagen, direktør for Strategisk Utredning & Analyse i HRP.

Øyen har over 20 års erfaring som toppleder i offentlig sektor innen tjenesteyting generelt og helse og omsorg spesielt. Før hun tiltrådte som kommunalsjef for helse- og omsorg i Bærum kommune hadde hun tilsvarende stilling i Jevnaker kommune.

Helse og omsorgssektoren har de siste årene vært gjennom store endringer, men de største er foran oss. Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Samtidig blir det færre yrkesaktive som gjør at kommunene må tenke nytt rundt tjenesteutvikling. Hvordan kan det legges til rette for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig og få tilpassede tjenester i nærheten av der de bor? Aldersvennlig bolig- og samfunnsutvikling er viktig i så måte, det samme er tverrfaglig samhandling på tvers av sektorer.

– Både den økonomiske situasjonen i Norge og den internasjonale situasjonen stiller kommunene overfor et krevende dilemma. Løsningen på utfordringene kommunene står overfor er ofte sammensatt. I noen tilfeller vil det være behov for å tenke nytt rundt effektivisering og organiseringen av tjenestene. I andre tilfeller vil svaret være å tenke nytt rundt sykehjemstruktur og bygging av nye omsorgsboliger. Endelig vil det være behov for en kombinasjon av tiltak, sier Cecilie P. Øyen.

Kalhagen sier at HRP har bistått en rekke norske kommuner i å utarbeide bærekraftige helse- og omsorgstjenester og framtidsrettede helsebygg.

– De siste årene har vi styrket oss på tidligefase i planleggingen av disse tjenestene. Med den nye avdelingen Øyen skal lede, er vi rustet med ytterligere spisskompetanse innen kommunal tjenesteyting.  Denne kompetansen vil supplere vår byggfaglige analysekompetanse og gjøre oss mer komplett som rådgiver i tidlig fase, sier Kjell Ove Kalhagen.

 

Bilde over:

Direktør for Strategisk Utredning & Analyse i HRP Kjell Ove Kalhagen og ny avdelingsleder Cecilie P. Øyen.