Hva bestemmer energiprisen?

Det er flere faktorer som bestemmer energiprisen. Tradisjonelt sett har strøm vært veldig billig i Norge, og vi har som regel blant de billigste kraftprisene i Europa. Der mange andre land benytter for eksempel gass til oppvarming, er elektrisitet den vanligste kilden til oppvarming i Norge. Store deler av strømforbruket i norske husholdninger går derfor med til oppvarming av rom og forbruksvann. Årsaken til at strømmen har vært så billig, er at mesteparten av kraftproduksjonen kommer fra fornybare kilder som vann- og vindkraft. Dette er langt billigere enn fossile energikilder, som kull og gass.  

I normale perioder er vi nærmest selvforsynt med energi, primært fra egne vannkraftverk. Når det derimot kommer perioder med lite nedbør og snø, reduseres vannmengdene i reservoarene til vannkraftverkene. Dette fører til lavere energiproduksjon fra vannkraft. Siden det ikke er utbygd store nok vindkraftanlegg i Norge til å kompensere for den manglende vannkraftproduksjonen, må den manglende energien importeres fra utlandet, gjennom kraftkabler. Norge er koblet sammen med mange andre land i Europa. Kraftkablene sørger for at vi kan eksportere kraft til utlandet i perioder med overskuddsproduksjon, og importere i perioder med lav produksjon. Siden den importerte strømmen fra utlandet i større grad kommer fra fossile energikilder, som kull og gass, øker energiprisen i perioder med mye import. 

Været og årstidene påvirker også energiprisene når forbruksmønsteret endrer seg. Ved kalde vintre er det gjerne større behov for strøm til oppvarming, og økende etterspørsel kombinert med likt eller lavere tilbud, fører videre til høyere priser. Dette kan også gjelde varme og tørre somre, der kjølebehovet øker og vannstanden i reservoarene minker som følge av lite nedbør.  

Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange land har innført sanksjoner mot Russland. Som et svar på sanksjonene, og for å presse de europeiske landene, har Russland nå stengt gasstilførselen til Tyskland. Som en dominerende distributør av gass til Europa, fører dette til mindre, og dermed dyrere, gass for de europeiske landene.  

Energiforbruket er stadig økende i Norge, som følge av elektrifiseringen og industriutbyggingen. Dette vil på sikt kunne føre til kraftunderskudd, fordi forbruket øker fortere enn utbyggingen av ny kraftproduksjon. I et slikt tilfelle øker behovet for energi fra utlandet, og energiprisen vil følgelig også øke.  

Det er altså flere ulike faktorer som bestemmer energiprisen, men de viktigste faktorene er været, type energikilde, andel import fra utlandet og dagens verdensbilde (krig o.l.).