HRP skal hjelpe kommuner med å finne fremtidens løsninger for helse- og omsorgssektoren.

I perioden fremover mot 2040 og videre vil kommunen stå overfor en rekke større utfordringer som må løses. Endringer innenfor helse- og omsorgstjenesten de neste årene vil først og fremst være knyttet til:

  • Et økende antall yngre brukere med mange ulike og sammensatte behov
  • Et økende antall eldre med kroniske og sammensatte behov
  • Et økende antall brukere med minoritetsbakgrunn
  • Et økt behov for medisinsk oppfølging, med behov for koordinering av tjenester.

Det er kommunens oppgave å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. Dette spenner vidt og omfatter å forebygge, behandle og tilrettelegge tilbud til alle pasientgrupper uansett alder. Folk skal i økende grad bo hjemme, og få behandling og hjelp til å mestre livene sine der.

Kommunens økonomi er under press, samtidig som oppgavene for helse og omsorgssektoren vokser. Et viktig fokusområde vil derfor være effektiv utnyttelse av ressursene. Noen nøkkelspørsmål som kommunene står ovenfor, er:

  • Hvordan møte veksten i antall eldre i kommunen?
  • Hvordan ivareta nye oppgaver til kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen?
  • Hvilke tjenester bør samlokaliseres for å sikre effektive og koordinerte tjenester til befolkingen?
  • Hvilke potensiale og muligheter ligger innen velferdsteknologi?

HRP skal bistå kommunene med å finne svarene på fremtidens løsninger innen helse- og omsorgssektoren. Vi tilbyr våre kunder en helhetlig tilnærming til disse løsningene. Vår helse- og omsorgsgruppe i HRP består både av ressurser med tverrfaglig ekspertise med helsefaglig utdanning, operasjonell erfaring fra utvikling og drift av helse- omsorgsinstitusjoner, spisskompetanse på velferdsteknologi samt ekspertise på demografiske analyser og økonomiske konsekvensvurderinger.

For nærmere informasjon om våre tjenester ta kontakt med:

 

Kjell Ove Kalhagen Direktør, Strategisk, rådgivning og analyser HRP

e-post: kok@hrprosjekt.no

Telefon: 469 84 032