I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det her om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Briskebyen 2, planid 01202108.

Planområdet ligger øst for Nesbyen sentrum, i et allerede etablert boligområde og vil være en naturlig videreutvikling/utvidelse av dette.
Planområdet er på til sammen ca. 40 daa.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for gnr/bnr 79/239 og deler av kommunens eiendom, gnr/bnr 79/118. Innenfor planområdet foreslås det å regulere til boligformål med tilhørende infrastruktur og friarealer. I kommuneplanens arealdel er området (B4) avsatt til Boligbebyggelse nåværende.

Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og en har konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

Oppdragsgiver er Trollsetutsikten AS.

Linker til dokument:

Briskebyen 2 Varsel Om Oppstart Av Planarbeid

Planinitiativ Briskebyen 2 M Vedlegg 280521

Referat Oppstartsmøte Briskebyen 2