HRP er valgt som A-leverandør av Forsvarsbygg. Avtalen dekker flere rådgiverroller innenfor sikkerhet i prosjekter samt forebyggende sikkerhet, og HRP vil under oppdragene jobbe tett med Forsvarsbyggs egen sikkerhetsorganisasjon.

Rammeavtalen går over 2 år med mulighet for forlengelse med ytterligere 2, og har en forventet verdi på 40 millioner over, hvor A-leverandør vil bli tilbudt alle oppdrag opp til estimert verdi på 1,5 millioner.
«Det var generelt sett et jevnt og høyt nivå på alle som leverte besvarelser i denne konkurransen. Men evalueringen viste at HRP leverte det samlet sett beste teamet, som ga en svært god overoppfyllelse av minstekrav og oppfyllelse av ønskede krav.», skriver Forsvarsbygg i sitt tildelingsbrev.

HRP vil levere et helhetlig og bredt spenn av konsulent- og rådgivningstjenester innen sikkerhet.

– Vi er glade for at Forsvarsbygg har valgt oss som leverandør. Vi tilbyr dem et sterkt tverrfaglig team bestående av rådgivere fra alle våre avdelinger innen IKT- og cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering, samt fysisk sikkerhet og analyse. De fleste har også lang operativ og praktisk brukererfaring med sikkerhet og sikringstiltak. Vi vil derfor også alltid ha brukerne i fokus, sier direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen.

– Vi tror at nettopp vårt fokus på helhetlig og tverrfaglig sikkerhet har vært utslagsgivende i denne konkurransen, og vi gleder oss til et godt samarbeid med Forsvarsbygg i årene fremover, sier avtaleansvarlig og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther.

HRP Sikkerhetsrådgivning

HRP tilbyr uavhengig rådgivning innen sikkerhet. Dette omfatter både digital, fysisk og organisatorisk sikkerhet gjennom alle faser fra forprosjekt, via prosjektering til byggefase og over i driftsfase og til slutt avhending av eiendom, bygg og anlegg.

Vi baserer vår rådgivning på anerkjente nasjonale og internasjonale standarder, samt erfaringer som våre svært kompetente rådgivere har opparbeidet seg gjennom flere ti-år med prosjektering, og hele spekteret av sikkerhetsarbeid i store private og offentlige virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

HRP bistår også i alle ledd av krisehåndtering, beredskaps-, og kontinuitetsplanlegging, slik at virksomheten er forberedt på å proaktivt kunne håndtere et bredt spekter av potensielle sikkerhetshendelser og uønsket aktivitet.

HRP er godkjent sikringsvirksomhet (RSO) av Kystverket, og er også Norges eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor innbruddssikring.

Det er alltid kompromisser mellom sikkerhetsnivåer, kostnader og brukervennlighet. Imidlertid trenger ikke et sikkert miljø være dyrt, og god brukervennlighet betyr ikke nødvendigvis mangel på sikkerhet. Utfordringen er å balansere sikkerhet, kostnader og brukervennlighet. HRP har meget god erfaring med å etablere kosteffektive løsninger som gir besparelser og mer effektiv drift for kunder gjennom presis prosjektering tilpasset det enkelte prosjekt.

 

Bilde:

Direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen (t.h.) og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther.