I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det her om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Eidalsmarka 2, planid 01202104.

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 56/1587, med flere og er på til sammen ca. 257 daa.

Formålet med planarbeidet er å revidere detaljreguleringsplanen for Eidalsmarka, planid 01200608, der man foretar justeringer og forbedringer av vegfremføringer og tomteplasseringer, samt tilrettelegger for noen nye fortettingstomter.
Linker til dokument:

Eidalsmarka Varsel Om Oppstart Av Planarbeid

Planinitiativ Eidalsmarka 

Eidalsmarka 2 Detaljreguleringsplan Oppstartsmøte