Bergen kommune kaller Holen skole et lærebokeksempel. Lokalt blir både arkitektur og planløsning bejublet. HRP er stolt av å ha bistått Bergen kommune i planlegging og oppføring av et av landets flotteste skolebygg.

– HRP har deltatt i utviklingen av prosjektet fra konkurransefasen, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser og grunnlagsdokumenter for rivningsentreprisen og nybyggentreprisen. I nybyggsentreprisen deltok HRP i evalueringskomiteer som gjennomførte tilbudsevaluering i to runder (pris- og designkonkurranse), og bistod i prosjektutviklingsprosessen med omfattende brukermedvirkning frem til godkjent forprosjekt, forteller byggherreombud fra HRP Torhild Anette Kvingedal.

 

Prosjektet har bestått av både riving, nybygg og rehabilitering av skolebygg i bydel Laksevåg. Den gamle skolen opplevdes i praksis som to skoler med vanskelig tilgjengelighet og kommunikasjon mellom bygningene på̊ øvre og nedre tomt. Det var utfordrende å få den til å fungere som én skole både funksjonelt og organisatorisk. Løsning ble en sammenkobling av skoleanleggene. Barneskolens hovedbygg mot Kringsjåveien skulle rehabiliteres, øvrig bygningsmasse skulle rives og nybygget skulle kobles sammen mellom øvre og nedre tomt. Parallelt med nybyggsentreprisen er også infrastruktur med vann og avløp skiftet ut og lagt om rundt skoletomten.

Ved årsskiftet var det full drift av skolen, som er en kombinert barne- og ungdomsskole med plass til opptil 650 elever fra 1.-10. trinn. 250 elever ved barnetrinnet og 400 elever på ungdomstrinnet. I den bratte fjellsiden er skolen bundet fysisk sammen i en bygningskropp, med åtte forskjellig plan. Skole for de yngste nederst og ungdomsskolen i de øverste nivåene.

Hele bygget er kompakt. Fleksibilitet, flerbruk, miljøkrav, god kvalitet, tidsriktige løsninger og materialer er viktige stikkord for det nye bygget.

Klima og miljø

Bergen kommune setter klima høyt i arbeidet med nye og rehabilitering av offentlige bygg. HRP har bistått Bergen kommune med innføring av miljøprogram og BREEAM-sertifisering. Bygget klassifiseres som BREEAM «Excellent». Dette betyr i praksis at hele bygget er prosjektert og bygget med en grunnleggende hensikt om bærekraftighet. Materialer benyttet på prosjektet er valgt for å oppnå et bygg som utstråler især gode resultater til inneluftkvalitet, miljøpåvirkning og klimagassutslipp. Det er nær på et nullenergibygg (nZEB) med passivhusstandard og bruker solceller som produserer strøm og geovarme med to forskjellige varmepumpesystemer. En for bruk til oppvarming/kjøling og en for høytemperatur som benyttes til tappevann.

Les også: Holen skole blir klimaforbilde

Mange oppgaver

HRP har gjennom prosjektet ivaretatt byggherreombud som funksjon. Representanter fra HRP har jobbet sammen i team for å ivareta oppfølging og koordinering av SHA, kvalitet, fremdrift og økonomi. Prosjektet har hatt god nytte av HRPs styrke på tverrfaglighet og brede erfaring fra byggeprosjekter rundt om i landet. I starten var HRP inne med mye spisskompetanse, blant annet ITB, miljøkartlegging og tilstandsregistrering. Vann- og avløpsprosjektet rundt skolen har gått som et eget prosjekt parallelt med skolebyggingen. Også dette er ledet av HRP. I tillegg har det pågått kryssutbedring samt etablering av trasé for trolleybusser i Kringsjåveien. De tilstøtende arbeidene og prosjektets plassering tett innpå naboer, har krevd tett oppfølging og koordinering. Helt på slutten ble det også jobbet med koordinering når skolen skulle fylles med inventar og løsøre. En viktig funksjon for å kunne komme i drift som planlagt til skolestart i januar.

Holen skole:

Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggherreombud: HRP

Totalentreprenør riving: AF Decom

Totalentreprenør nybygg: LAB Entreprenør  

Generalentreprenør VA-prosjekt: Drange Maskin

Arkitekt: Hus Arkitekter / Arkitektgruppen Cubus

LARK: Arkitektgruppen Cubus

IARK: Cadi

Totalrådgiver: Sweco

 

Areal: 9 250 kvm

Prosjektkostnader: ca. 665 MNOK

 

 

 

 

 

Miljømål

I tråd med politiske klima- og miljøvedtak i Bergen kommune ble det utarbeidet et miljøprogram for prosjektet som ivaretok bærekraftige kvaliteter.

 • Energieffektivt bygg, «nesten-nullenergibygg, nNEB». Tilført energi er 36 kWh/m2 pr år. Passivhusstandard med bruk av bergvarmepumpe og solenergi.
 • Energieffektive tekniske anlegg, blant annet med adiabatisk forkjøring av ventilasjon.
 • BREEAM-sertifisert til nivå̊ Excellent. Det første BREEAM prosjektet i kommunen, og prosessen ble aktivt brukt som del av miljøoppfølging gjennom prosjektering og utførelse.
 • Fossilfri byggeplass.
 • Rehabilitert del av bygget er særs vellykket med hensyn på̊ dagslys og støyskjerming mot fylkesvei. Det benyttes passivhuskomponenter så langt som mulig.
 • Nybygget er bygget med lavutslippsmaterialer med massivtre og lavkarbonbetong klasse A under terreng.
 • Området regulert til et åpent nærmiljøanlegg med blant annet tilrettelagt tilkomst til Holafjellet og krigsruinene. Dette gir åpning for friluftsaktivitet og læring for skolen og nærmiljøet.
 • 95 vektprosent av avfallet som oppstod i byggefasen ble sortert.
 • Grønne tak og bed for økt økologisk mangfold
 • Utstrakt brukermedvirkning, bade på̊ strategisk- og detaljnivå.
 • Etablert en trygg Hjertesone i skolens nærhet, trygg skolevei. I tillegg er området tilrettelagt på̊ fotgjengernes premisser, for elever og lærere, med størst mulig grad av gange, sykkel eller kollektivt.

KILDE:

Presentasjon Holen Skole (1)

INTERIØRBILDER FRA HOLEN SKOLE

Foto: Øystein Klakegg