HRP er med i et forskingsprosjekt ledet av SINTEF som vurderer om ombruk av byggematerialer.

Sirkulærøkonomi er et tema i rivende utvikling, der fokuset ligger på å kunne utnytte verdifulle bygg og gode byggematerialer i stedet for å rive og kaste dem. HRP er valgt ut til å være med i et forskningsprosjekt som nettopp fokuserer på rehabilitering, ombruk og materialgjenvinning. Nettverket samler relevante samarbeidspartnere, som SINTEF, Oslobygg og andre rådgivere.

HRPs fagfolk har deltatt på samlinger der vi forsøker å plukke fra hverandre begrepet, finne barrierer, drivere og gode løsninger. Det har allerede vært til stor hjelp i våre prosjekt der ombruk er et mål.

Stina Edvardsen og Eirik D. Neerland (bildet over) fra Miljø og bærekraft er faste deltakere, men har fått god støtte i innsiktsfulle intervjuer med Vidar Sagen, Olivera Beus og Lone M. Tronseth.

Det er i dag mange barrierer, men også noen kraftige drivere som gjør at dette ikke forsvinner med det første. Det kommer veiledere, erfaringer og lovgivning som vil gjøre det mye enklere med tiden.

Vi benytter stadig mer ressurser i våre liv, og dette medfører belastning på arealer, natur og klima, men det er også et spørsmål om selvforsyning og knapphet på endelig ressurser. Rehabilitering, ombruk og materialgjennvinning kan svare på disse utfordringene.

Forskingsrådet har støttet prosjektet «Reuse of building materials – a users persoective» med 10,1 millioner kroner.

 

Dette er sirkulærøkonomi

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster.

Forbrukerne må få mulighet til å ta miljøriktige valg, og de må bidra til å ta de miljøriktige valgene. Digitalisering, bruk av tjenester og delingsøkonomi er sentralt. Det offentlige kan gjøre en forskjell ved å fremme sirkulær økonomi gjennom sine innkjøp.

Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold, reduserer forurensningsbelastningen og bidrar til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å nå FNs bærekraftsmål.

Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. En lineær økonomi er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall.

Ordforklaringer av viktige begreper i en sirkulær økonomi

Ombruk betyr at produkter eller materialer brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides noe særlig. Dette kan for eksempel være klær eller bygningselementer som stålbjelker, murstein eller vinduer som brukes om igjen av andre.

  • Forberedelse til ombruk innebærer at kasserte produkter og materialer blir sjekket for skader og reparert dersom de ikke er i orden. På den måten kan de brukes på nytt, for eksempel en trepall som repareres før den brukes videre.
  • Gjenvinning er en samlebetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse.
  • Materialgjenvinning betyr at avfall omdannes til nye produkter, for eksempel ved at et plastmateriale smeltes om til plastpellets som kan brukes til å lage nye plastprodukter. Dette blir ofte kalt for resirkulering.
  • Energiutnyttelse brukes om prosesser der energien fra avfall som brennes utnyttes i fjernvarmeanlegg som varmer opp bygg eller til å generere elektrisitet.
  • Ressurseffektivitet er en betegnelse som brukes for å beskrive hvordan vi utnytter ressursene vi har tilgjengelig på en effektiv måte slik at minst mulig går til spille, for eksempel når vi gjør om matail biogass og ulike typer biogjødsel.
  • Verdikjede er betegnelsen på ulike stadier som materialer/produkter gjennomgår i løpet av sin levetid, fra uttak av råvarer og produksjon via bruksfasen til avfallshåndtering.
  • Kretsløp/»sirkulær» er verdikjeder der produktene/materialene på ulike måter brukes lengst mulig og om igjen i et kretsløp.
  • Resirkulering er et generelt begrep som beskriver en prosess der ressurser, råvarer og produkter er i omløp og brukes om igjen i et kretsløp.
  • Gjenbruk blir ofte brukt litt upresist om ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Kilde: Miljødirektoratet

 

LES også våre temasider for energi