Fornyet varsel om oppstart av planarbeid tilknyttet detaljreguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune.

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid, herunder planinitiativ datert 11.05.2021.

I og med at det er gjort noen endringer i prosjektet, er det vurdert som hensiktsmessig å varsle planoppstart på nytt. De arealbruksmessige endringene i prosjektet er først og fremst knyttet til at etablering av kai innenfor planområdet er tatt ut av planene. Videre er arealer som planlegges lagt til rette for adkomsttunell fra Markoppneset til malmforekomsten begrenset utfra oppdaterte undersøkelser, noe som bl.a. medfører at underjordsaktivitet under vannet Gorahatjávri kun vil være aktuelt helt i sørenden.

Klikk her for å lese hele varselet

Vedlegg:

Vedlegg 1_Fornyet planinitiativ

Vedlegg 2_Fornyet referat fra oppstartsmøte 23.11.21

Vedlegg 3_Oversiktskart datert 15.11.2021

Vedlegg 4_Detaljkart_Viser detaljreguleringens avgrensing. Datert 15.11.2021.

Vedlegg 5_Utkast til masterplan

Vedlegg 6_Notat-Byggesak-Naturmangfold-Endelig –Sweco

Vedlegg 7_Zoning plan extension datert 19.10.2021