Trusselvurdering og trusseletterretning

Trusselbildet mot norske virksomheter blir stadig mer komplekst og sammensatt i takt med den teknologiske utviklingen. De tradisjonelle truslene er fortsatt til stede, samtidig som stadig flere trusselaktører operer på tvers av landegrenser og benytter seg av avanserte og hybride virkemidler i både det digitale og fysiske domenet.

Hva er trusselvurderinger og trusseletterretning?

Hvilke trusler står akkurat din virksomheten overfor?  Hvilke av dine verdier er de ute etter? Hva slags kapasitet og fremgangsmåte har disse trusselaktørene? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst i en trusselvurdering.

Trusseletterretning og trusselvurderinger - HRPEn trusselvurdering er en analyse og vurdering av ulike trusselaktørers evne og vilje til å ramme verdiene til en virksomhet i et gitt tidsrom. Dette kan være liv og helse, materiell, informasjon eller andre immaterielle verdier som omdømme og operativ drift. Aktørene kan spenne fra “hverdagskriminalitet” til fremmede statlige aktører og terrorisme. Ved å gjennomføre en slik vurdering får virksomheten en oversikt over hvilke trusseltyper den står overfor og hva trussel- og risikonivået fra disse er. Dette gir virksomheten et godt beslutningsgrunnlag for å prioritere og dimensjonere sikringstiltak. En virksomhetstilpasset vurdering kan ofte også ha svært god læringseffekt på egne ansatte, ved at den viser konkret hvilke reelle trusler og trusselaktører som kan være aktuelle på et mye mer detaljert og, for de ansatte, realistisk nivå.

Hvorfor trenger man egne tilpassede vurderinger?

De nasjonale trusselvurderingene som utgis av norske myndigheter og andre åpent tilgjengelige vurderinger er ofte svært overordnede, eller tilpasset en spesifikk virksomhet. Dette gjør ofte at de har svak overføringsverdi til din virksomhet. Virksomhetstilpassede vurderinger er et meget viktig kunnskapsgrunnlag for å iverksette sikringstiltak som er dekkende for det faktiske trusselbildet virksomheten står overfor. Resultatet av å ikke utarbeide tilpassede vurderinger ser man ofte at kan føre til sikringstiltak med sikkerhetshull eller tiltak mot trusselaktører som ikke er relevante, noe som igjen kan bli både unødvendig dyrt og i verste fall kan føre til økte sårbarheter og økt sikkerhetsrisiko.

HRP har meget god kompetanse på trusseletterretning og trusselvurderinger

HRP har noen av landets ledende eksperter på trusselvurderinger og analyse. Våre rådgivere har erfaring med etterretning, personprofilering og trusselvurdering fra ulike etterretnings- og sikkerhetsorganisasjoner i Norge. Vi tilbyr faglig støtte på vurdering som et ledd i en virksomhets risikoanalyser og sikkerhetsstyring. Vi tilpasser tilgjengelige vurderinger, ofte i tett samarbeid med lokalt politi og andre myndigheter, samt baserer oss på tett samarbeid med nøkkelpersoner i våre kunders egen organisasjon.

HRP tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av virksomhetstilpassede trusselvurdering
  • Utarbeide vurderinger som del av virksomheters egne risikovurderinger
  • Spill-gjennomgang av aktuelle trusselscenarier
  • Opplæring og kursing i beste praksis
  • Uavhengig vurderinger av eksisterende trusselvurderinger

Kontakt oss