Ski - Haugbro overføringsanlegg

Ski kommune skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere eksisterende overføringsanlegg. Prosjektet betyr mye for Ski-samfunnet og er det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune. Anlegget består av ca. 4 600 m overføringsledning for spillvann, hvorav 2 500 m spillvannsledning gravitasjon Ø900 mm PE og 2 100 m spillvann i dykkerledning Ø900- Ø1000 mm PE. Det skal også bygges 4 større konstruksjoner med overbygg forblendet med tegl: Ventilkum Haugbro ca 100 m2, Kongslia pumpestasjon ca. 50 m2, trykkbasseng Søndre Dal ca 20 m2 og trykkøkningsstasjon vannforsyning Oppegårdsveien ca. 120 m2. Ledningstraseen følger Blåveisbekken/Dalsbekken gjennom hele strekningen fra Ski til Haugbro. Grunnforholdene varierer mellom kvikkleire, tørrskorpeleire, morene, fjell og myr. Deler av anlegget skal spuntes. Det kan også bli aktuelt med områdestabilisering. Anlegget går gjennom jordbruksområder, områder med sårbar natur, og nær boligområder og skole.

Periode
2018-2020
Oppdragsgiver
Nordre Follo kommune
Størrelse
4,6 KM ny vann og spillvansledning, med trykkbasseng
Prosjektkostnad
400 mill. kr
HRPs rolle
Prosjektledelse, byggeledelse, SHA

Enheter i HRP