I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av
planarbeid med detaljregulering for Buvassbrenna 6, Nesbyen kommune.

Det nye planforslaget vil omfatte deler av eiendom gnr/bnr 74/22, samt alle eksisterende hyttetomter innenfor planområdet.
Gjeldende reguleringsplan har planid 01200603, og er godkjent 15.06.2006. Planområdet er på ca 300 daa.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ca 12 nye frittliggende hyttetomter med tilhørende infrastruktur.
Ved behov vil det gjøres mindre justeringer for deler av reguleringsplanen, eventuelt også noen justeringer på bestemmelsene.

Linker til dokumenter:

Brev M Varsel Om Oppstart Av Planarbeid

Planinitiativ Buvassbrenna 180121

Referat Oppstartsmøte Buvassbrenna 6