Her klipper ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo snoren investeringen på 350 millioner kroner i avløpsanlegget Ski-Haugbro. Det skal gjøre kommunen i stand til å møte en forventet befolkningsøkning etter åpning av Follobanen.

Planleggingen av det nye avløpsanlegget Ski-Haugbro startet i 2010, parallelt med bygging av Follobanen, og hadde byggestart i 2018. Etter en prøveperiode ble anlegget offisielt åpnet 30. august.

For å kunne håndtere den forventede byutviklingen i Ski sentrum og ved Østfoldbanens stasjonsområder, ble det tidlig klart at man måtte sørge at vann- og avløpsnettet var i stand til å håndtere befolkningsveksten. Det nye og morderne avløpsanlegg samler avløpsvann fra Ski sentrum og Langhus, og erstatter gamle avløpsrør som var preget av brudd og for dårlig kapasitet til å ta unna for en forventet befolkningsvekst.

– Dette er et prosjekt som er veldig viktig for hele vår kommune, selv om det meste av investeringen ligger under bakken. Vi var avhengige av dette for å kunne ta imot de innbyggerne vi forventer skal flytte til vår kommune. Ski-Haugbro er viktig også fordi avløpsanlegget i sin helhet ligger innenfor vannområde PURA og sikrer vannkvaliteten i Dalsbekken som renner ut i drikkevannskilden Gjersjøen, sier Opdan.

Hun roser samarbeidet med HRP, som har vært inne i prosjektet siden 2017, med prosjektleder, kontrakt og – økonomiansvarlig, byggeleder og KU – SHA/Ytre miljø, kontakt med grunneier. HRP har i tillegg laget usikkerhetsanalyse og kontraktstrategi.

Nordre Follo har investert i en rekke VA prosjekter de siste årene. Det største enkeltprosjekter er overføringen av avløpsvannet fra Ski sentrum, slik at det kan ende opp i renseanlegget ved Vinterbro. Avløpsledningen er på det største 1m i diameter.

  • Der er ca. 4600 meter overføringsledning for spillvann mellom Ski sentrum/Hebekk og Haugbro pumpestasjon.
  • Vannføringen er forventet å øke i takt med befolkningsveksten og at ledningen er dimensjonert for dette.
  • Spylebassengene er på 280m3, og har en spylevannføring som kan komme helt opp i 1200 l/s
  • Det er akkumulert ca. 90000 arbeidstimer på prosjektet (tall fra entreprenøren, kommunens timer er ikke tatt med).
På åpning av Ski-Haugbro, f.v. prosjektleder, Kjetil Bjørtuft, økonomi/kontraktsansvarlig: Håkon Gran-Henriksen, KU SHA/Ytre miljø: Anna Brodin, byggeleder Maria Brodin, Direktør infrastruktur Lasse Alexandersen, byggeleder Helen Karstensen og ordfører Hanne Opdan.

 

Skryt

Ordfører Hanne Opdan inspiserte de to store avløpsrørene som sørger for at Norde Follo ikke forurenser med kloakk.
Hun skryter av samarbeidet med HRP ved gjennomføring av prosjektet Ski-Haugbro.