HRP prosjekterer en av Norges mest miljøvennlige skoler, Nye Tveten ungdomsskole i Porsgrunn kommune.  

– Vi la opp til et prosjekt som blir et foregangsbygg innenfor miljø- og klima. Kommunen har satt seg miljøambisjoner om at den skal klassifiseres som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg, innfri passivhusstandard, prosjekteres som et nullutslippsbygg (ZEB-OM), og bygges med utstrakt bruk av massivtre, sier Irfan Ahmed Aftab.

Han leder prosjekteringen av den nye skolen, og sier at i alt arbeid HRP tar på seg vil miljø og bærekraft ligge som et viktig element fra starten av.

Nye Tveten ungdomsskole skal etableres som et nybygg på samme tomt som dagens ungdomsskole. Skolen dimensjoneres for ca. 360 elever i tillegg til å være arbeidsplass for ca. 45 ansatte, med et totalt bruttoareal på ca. 4500 m2. Skolen skal bygges med tradisjonell klasseromsinndeling med fireparalleller.

HRP leverer nærmest 28 ulike fag i prosjekteringen, hvor 24 av disse er fra ulike deler av egen organisasjon. Det er innhentet ekstern fagekspertise innen nullutslippsbygg. Det er planlagt at skolen skal stå ferdig til skolestart 2022.

Irfan A. Aftab sier at koronasituasjonen har gjort at prosjekteringsfasen gjennomføres utelukket med digitale samhandlingsmøter, bruker- og driftsinvolvering og byggherremøter på Teams. I tillegg ble det gjennomført digital skoleekskursjon, der prosjekteringsleder og arkitekt Olivera Beus presenterte miljøskoler i regionen som ble presentert for brukergruppen.

-Det har også vært fokus på å gjennomføre miljøvennlig prosjektering, ved å ha minst mulig fysisk samlinger/møter. All prosjektutveksling gjøres på Bimsync (Catenda) som er tatt i bruk som prosjekthotell, BIM-fremviser, og oppfølging av aksjonslister som erstatter møtereferat. Prosjekteringsfasen gjennomføres som et LEAN-prosjekt ved bruk av digital samhandling med VDC. Prosjektet har egen LEAN-ressurs, Helge Gevelt, som er ansvarlig for LEAN-arbeidsmetodikk, prosesser og implementering av disse, sier Aftab.

HR Prosjekt sitt fagmiljø for Arkitektur, rådgivning og prosjektering (ARP) ble engasjert av Porsgrunn Kommune som prosjekteringsgruppe for å prosjektere Nye Tveten ungdomsskole. Prosjektleder for Porsgrunn kommune, Gunnvor B. Svartdal, er fornøyd med både HRP sine leveranser og den tverrfaglige bredden HRP leverer. Gunnvor roser prosjekteringsgruppens engasjement, faglige kompetanse og positive holdninger. Porsgrunn Kommune opplever HRP som en leverandør som kan svare ut alle deler av prosjektets behov, og som har høy faglig kompetanse om byggeprosjekter med høye miljøambisjoner i alle faser, fra A til Å.

Arkitektonisk kvalitet

Prosjektet har vært ganske utfordrende og krevende, men mest med tanke på tid. Vårt mål var å skape en funksjonell skole, med effektiv intern logistikk, samtidig et enkelt og oversiktlig bygg hvor det er lett å orientere seg i både for elever, ansatte og besøkende, sier hovedarkitekten Olivera Beus.

Beus har vært hovedarkitekt på prosjektet, og sier at arkitekturprosjekteringen har vektlagt miljø i form av materialbruk, inneklima, og plassering.

– Bygningskroppen har vi inndelt i tre hoveddeler og på denne måten skapt tre tydelige soner rundt bygget: Allrom i midten som er hjerte i bygget, elevens trinnarealer i fløya mot øst, og spesialrom samt. personal/lærerarbeidsplasser i fløya mot vest. Valg av materialer både utvendig og innvendig spiller på lag med byggets miljøambisjon, som f.eks. utstrakt bruk av tre som hovedbæring i bygget og som kledning både inne og ute; eller gjenbruk av eksisterende tegl som fasadekledning på de enkelte partiene, noe som lite praktiseres i dag, men er et godt miljøtiltak. Fargepaleten tok utgangspunkt i farger fra skog rundt, nærhet til sjøen og fra blomstene til porsplanten.

Et miljøtiltak har vært utforming og plassering av bygget, der vi har prioritert tomtens naturlige kvaliteter og terrengform. Målet var å ta i bruk og utnytte hele tomten og dens potensiale, bevare deler av uteområdet, og mest mulig av eksisterende vegetasjon, samtidig å ha minst mulig inngrep i terreng.

Løsning for nullutslipp

Kravet fra Porsgrunn Kommunen om at prosjektet skulle innfri nullutslippskravet ZEB-OM, ble i stor grad førende for prosjekteringen av en omfattende løsning for fornybar energiproduksjon. Den mest brukte og anerkjente løsningen for produksjon av fornybar energi i bygg– solceller, ble valgt som utgangspunkt.

Det gir det flere utfordringer i et skoleprosjekt. Den største utfordringen er at årlig produksjonsmønsteret til solcelleanlegget ikke samsvarer med bruksmønsteret og energibehovet til skolen. Kort fortalt så produserer solcelleanlegget mest energi på sommeren, når skolen i stor grad er stengt. Jobben ble derfor å se på hvordan vi i størst mulig grad kunne nyttiggjøre oss av denne energien til eget forbruk.

Microgrid

Løsningen lå på andre siden av skolegården.  For på samme området som Tveten Ungdomskole er lokalisert, ligger også Tveten Barneskole, og Eidangerhallen (flerbrukshall). Energidata ble innhentet fra samtlige bygg, og samlet sett så matchet energiforbruket med energiproduksjonen til solcelleanlegget, betydelig bedre. Det planlegges derfor med et lavspent 400V microgrid system, mellom solcelleanlegget på Tveten Ungdomsskole, og byggene rundt. Kombinert med et intelligent styringssystem og en batteribank på 150kW, vil dette sørge for at man får optimal utnyttelse av egenprodusert fornybar energi, samt at man får et system man kan benytte til å effektregulere alle byggene, og dermed unngå effekttopper.

Oppvarming

Etter flere beregninger og analyser valgte man «oppvarming via ventilasjon», som den best egnede løsningen for prosjektet. Løsningen vil gi lavere investeringskostnader og energiforbruk, samt en mer stabil regulering i driftsfasen – sammenlignet med hva man ville oppnådd med tradisjonelle løsninger.

Hele det vannbårne varmeanlegget forsynes fra varmesentralen som prosjekteres med en væske/vann varmepumpe med høy virkningsgrad og naturlig kullemedium – tilknyttet energibrønner. Videre prosjekteres det et betydelig volum med termisk akkumulering, både for å kunne lagre og regulere energi ved behov. Energibrønnene i anlegget vil også bli benyttet til frikjøling, ved behov.

Nye Tveten Ungdomsskole, kan sies å være er et resultat av regjeringens klimamål og Porsgrunn Kommune sitt bidrag til å redusere klimagassutslippet med 50%.

Når det da etter overlevering av skolen skal sitte elever i det samme bygget, og undervises i klima, miljø, energi mm. så kan man ikke unngå å se muligheten for synergier.

 

Illustrasjon av interiør og oversiktsbilde av den nye flotte skolen til Porsgrunn kommune.