Utvalgte Tjenester

Alle Tjenester

Antikvariske vurderinger

Byggningsforvaltning med fokus på material og konstruksjon for å avdekke bevaringsverdige og kulturhistoriske bygg

Akustikk/støy

Sikrer gode lydforhold i prosjekter av varierende størrelser. Fra lydisolering iht. lydkrav av bakgrunnsstøy til nødvendige tiltak for å unngå hørselshemming

Akutt forurensning

Risikovurderinger og analyser av faremomenter som kan føre til akutt forurensning vil skape forståelse for eventuelle hendelser og egnede handlingsplaner

Alternativanalyse

Alternativanalysen redegjør for ulike hovedkonsept i prosjektene sine tidlige faser. I analysen evalueres de ulike konseptene opp mot krav og kravoppnåelse fra det overordnede kravdokumentet.

Ansvarlig Søker

Utforming av komplette byggesøknader og ivaretakelse av nabovarsling. Sørger for korrekt gjennomføring av forehåndskonferanser som leder opp mot ferdigattest av prosjektet

Arkitektur

Planlegge, utforme og oppfører byggverk etter praktiske arkitektoniske løsninger som ivaretar byggherre og bruker sine ønsker for prosjektet

Akvakultur

Forståelse for produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet sørger for effektiv drift og utvikling av akvakulturanlegg.

Bro- og tunnellkonstruksjoner

Rådgivning innen berg, sprengning, rassikring, betong og konstruksjoner for å sørge for konstruksjoner med høy sikkerhet

Behovsanalyser

Definerer omfanget av anskaffelsen og sørger for ivaretakelse av gevinst og systemutvikling gjennom BLT-prinsippet

Beredskapsanalyse

Sørger for korrekt handlingsplan under kritiske situasjoner på et operasjonell, organisatorisk og teknisk plan.
Handlingsplanen ivaretar reduksjon av skadevirkningen som kan føre til uønsket tap av verdi eller personskade
Les mer

Beregningsmodeller VA

Trykkmåling, mengdemålinger og nedbørsmålinger er blant annet verktøy som blir benyttet for å sikre at anlegg blir prosjektert og utført med tilnærmet korrekte verdier.

BIM-koordinator

Tilrettelegger digital samhandling i små og store prosjekter og sørger for strukturert utarbeidelse av modeller med tilhørende metadata

Bistand i offentlige anskaffelser

Bistand for korrekt håndtering av utlysning og innhenting av offentlige anskaffelser på Doffin

Brannrådgivning

Rådgivning og utarbeidelse av branndokumentasjon for å sikre at prosjektet er gjennomførbart iht. gjeldene krav og regelverk

BREEAM

Miljøsertifisering av bygninger for å sikre høyere markedsverdi, økt brukertilfredshet og lavere driftskostnader ved bruk av bærekraftig design og bygging fra tidlig fase til overlevert bygg.

BREEAM-NOR-AP

BREEAM-NOR-AP er rådgiver, koordinator og prosessdriver for BREEAM-arbeidet i prosjektet. BREEAM-NOR-AP skal gi støtte til prosjektgruppen og prosessen, bidra til å sette mål og dokumentere løsninger slik BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon.

BREEAM-NOR-Revisor

BREEAM- NOR-revisor skal revidere dokumentasjon og være prosjektets kontaktperson. I tillegg bidra med generell kunnskap om BREEAM-NOR, avklare forhold knyttet til manualen og basert på erfaring etablere gode rutiner og dokumentasjonsstruktur for en smidig og effektiv prosess frem mot endelig godkjent sertifisering

Byggelånskontrollør

Skaper økonomisk stabilitet i byggefasen og sørger for å unngå økonomisk tap for lånegiver ved eventuelle brudd på kontraktsforhold.

Byggherrerådgivning

Bistår byggherre for å oppnå en vellykket byggeprosess og tilfredsstillende resultat. Sørger for ivaretakelse av drift, vedlikehold og forvaltning.

Byggeledelse

Ivaretar byggherrens interesser og sørger for at krav satt av forskrifter, beskrivelser og tegninger overholdes, samt ønsket utførelse i byggeperioden.

Bygningsfysikk

Korrekt bygningsfysikk reduserer risiko for byggskader forårsaket av bland annet fukt, brann, feil isolering, osv. Tverrfaglig samarbeid overholdes for å sikre god bygningsfysikk

Byutvikling

Bærekraftig utvikling med fokus på veg, trafikk og kollektive løsninger samt ivaretakelse av byhistorie og samfunn

Bærekraft

Bærekraftige vurderinger og analyser for å sikre rett utvikling innen næring, økonomi, teknologi og miljø.Les mer.

Bærekraftsleder

Våre bærekraftledere har kunnskap om hva de store miljøutfordringene er og hvilke mulige løsninger som finnes Gjennom byggeprosjektene bidrar HRP til å oppfylle målene som er satt i FNs bærekraftmål og Paris-avtalen.

CFD og FDS

Gjennom CFD og FDS-simuleringer kan HRP bistå med beregning av kaldrassikring og luftstrømninger, optimalisering av komfort- og røykventilasjon, tunnelventilasjon, gasslekkasjer, utløsningstemperatur for sprinkler, plassering av detektorer,

CEEQUAL

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

CEEQUAL-assessor

CEEQUAL-assessor er rådgiver, koordinator og prosessdriver for CEEQUAL-arbeidet i prosjektet. CEEQUAL-assessor skal gi støtte til prosjektgruppen og prosessen, bidra til å sette mål og dokumentere løsninger slik at ønsket sertifikat oppnås etter formell revisjon.

Cybersikkerhet

Vi kan ivareta alle forhold rundt informasjons- og cybersikkerhet i alle prosjekter og virksomheter
Les mer

Dimensjonering og beregning

Våre rådgivere tilbyr dimensjonering og beregning innenfor alle de tradisjonelle ingeniørfagene, som konstruksjonsteknikk, varme- ventilasjon og sanitær, samt elektroteknikk. I tillegg har HRP sterke miljøer innenfor alle spesialistfag.

Dammer og vassdrag

Vi tilbyr prosjektledelse, byggeledelse og rådgivning innen planlegging, oppføring og vedlikehold av dammer og vassdrag.

Detaljprosjektering

Viderefører forprosjektet og utarbeider grunnlaget for utførelse av prosjektet. En tverrfaglig gruppe sørger for en smidig detaljeringsfase mellom prosjekteringsgruppe, byggherre og entreprenør

Detaljregulering

Legger arealets reguleringsplan til grunn og utfyller eventuelt vedtar endringer til satt reguleringsplan

Dispensasjonssøknader

Bistår med nødvendige rutiner og søknadsdokumenter for innsending til Plan- og bygningsetaten.

Due Diligence

Bistår i analyser og vurderinger av selskap ved strategiske forandringer som oppkjøp eller fusjoner

Eksplosjonsfare

Våre brann- og risikorådgivere kan vurdere årsaker og sannsynlighet for eksplosjon og kan skissere mulige hendelsesforløp. Denne kunnskapen kan brukes i arbeidet med å minimere eksplosjonsrisikoen og identifisere de mest effektive risikoreduserende tiltak for ditt byggverk.

Eiendomskartlegging

Vi kan bistå med kartlegging av din eiendom, oppdatere informasjon til eiendomsregisteret, gi informasjon til grunnbok og matrikkel og støtte i kommunikasjon med offentlige myndigheter.

Elektroteknikk

Teknisk rådgivning i alle prosjektfaser og størrelser innen elektro, signalbehandling og telekommunikasjon

Eiendomsutvikling

Analyserer, vurderer og bistår ved planlegging og gjennomføring av tiltak for å øke verdien av eiendommen på et økonomisk og teknisk plan

Eiendomsrådgivning

Vi har kompetanse innenfor alle deler av eiendomsrådgivning, bla. verdi- og leievurdering, due diligence. utarbeidelse av tiltaksplaner, tomtevurdering, seksjonering, investeringsanalyser og byggelån

Energirådgivning

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i i ditt byggverk? Våre energirådgivere kan bidra til å oppfylle gitte energimål, og bistå med søknad om relevante støtteordninger. Vi kan kartlegge tilstanden på ditt byggverk, gi det et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken i kort- og langsiktig perspektiv.

Energiledelse

Våre seniorrådgivere innenfor energiledelse kan bistå med å optimalisere ditt byggverk. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.

Energiberegning

Utarbeider grunnlag for valg av bærekraftig og miljøriktig energiforsyning, bygninginstallasjoner og bygningsmasse

Entreprenøroppfølging

Utarbeider gode rapporterings- og kontrollrutiner for å sørge for korrekt oppfølging av entreprenør under byggeperioden hvor eventuelle avvik kan registreres raskt og utbedres

Entreprisegrunnlag

Utarbeidelse av komplett underlag i alle prosjektfaser med erfaren tverrfaglig gruppe.

Entrepriserådgivning

Rådgivning innenfor valg av riktig entrepriseform for ditt prosjekt, utvikling av entreprisestrategi og oppfølging av entrepriser.

Fremdriftsplanlegging

Fremdriftsplanlegging er en av de mest fundamentale delene av prosjektgjennomføring, og legger grunnlaget for god drift i prosjekter. Våre rådgivere planlegger og følger opp fremdrift i prosjektene.

FDV-dokumentasjon

Definerer relevant produktdokumentasjon for nye og eksisterende bygg som leder opp mot godkjent ferdigattest for prosjektet

Finansieringsanalyser

Grundig analyse av prosjektets kontantstrøm for komplett oversikt mellom endringer i balansen og resultatregnskapet.

Forprosjekt

Tverrfaglig faggruppe legger grunnlaget for økonomiske, organisatoriske og tekniske forhold i prosjektet for å redusere risiko mot ferdigstilling.

Forurensing i grunnen

Ved mistanke om forurensning i grunnen kan HRP utføre undersøkelser, kartlegge omfang og utarbeide tiltaksplan for opprydding.

Fysisk og elektronisk sikring

Prosjektering og uavhengig kontroll av alt innenfor fysiske- og elektroniske sikringstiltak
Les mer

Grunnundersøkelse

Detaljerte analyser og rapporter av grunnforholdet for å avdekke eventuelle komplikasjoner som kan påvirke prosjektet rent økonomisk eller under utførelse

Geoteknikk

Bistår og avdekker diverse grunnforhold knyttet til prosjektet for å sikre korrekt utførelse iht. utført grunnundersøkelse.

Havn og marine konstruksjoner

Rådgivning innen planlegging, prosjektering og implementering av bærekraftige og effektive konstruksjoner gjennom sin levetid

Havnesikring

Vi er godkjent sikringsvirksomhet / RSO av Kystverket, og kan gjennomføre sårbarhetsvurderinger, utarbeide sikringsplaner, prosjektere sikringstiltak med mer for havner underlagt ISPS-regelverket
Les mer

Havbruk

Rådgivning innen planlegging, prosjektering og ledelse av prosjekter innenfor havbrukssektoren. Les mer.

Helse, miljø og sikkerhet

Etablerer handlingsplaner for alle type prosjekter der miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for brukere og ansatte er i fokus

Ingeniørgeologi

Vi hjelper prosjektet å forsikre seg om at de geologiske forholdene på et sted er forsvarlige til byggverk med hensyn til lokalisering, utforming, konstruksjon, drift og vedlikehold.

Infrastruktur

Rådgivning innen effektive løsninger for vei,vann og avløp, tunell, bane og strømforsyning

IKT og informasjonssikkerhet

Vi tilbyr ekspertkompetanse innenfor IKT og informasjonssikkerhet, for å sikre ditt prosjekt sine digitale løsninger.

Interiørarkitektur

Utformer rom og møbleringsplan for å møte brukeren sine ønsker og behov med vekt på bærekraftige og estetiske materialer

ITB-ansvarlig

Våre ITB-ansvarlige bistår med å koordinere og kvalitetssikre både løsning og dokumentasjon fra alle prosjektets tekniske entreprenører, samt avklarer teknisk grensesnitt mellom entreprisene.

ITB-rådgivning

Sikrer samarbeid mellom parter, virksomhet og teknisk drift, samt tverrfaglige tekniske og funksjonelle ytelser.

Jordskifte

Vi bistår gjerne våre kunder som rådgiver ved spørsmål om jordskifte. Vi vurderer og saksforbereder en sak for jordskifteretten.

Kvalitetsledelse

God kvalitetsledelse innebærer å jobbe systematisk med kvalitet i alle faser og aspekter av et prosjekt. I denne prosessen er det viktig at kundens krav og forventninger til kvalitet er tydelige, og at det er et balansert forhold mellom kvaliteten og nytteverdien av produktet eller tjenesten som leveres.

Kurs og foredrag

Alle våre rådgivere tilbyr kurs- og foredrag innenfor sitt fagområder. Vi utarbeider både kurs og foredrag etter oppdragsgivers ønske og spesifikasjon.

Kontrollingeniør

Våre kontrollingeniører sikrer høy kvalitet i ditt byggeprosjekt. Vi kan bistå med bl.a. kontakt og oppfølging av entreprenører og andre leverandører, oppfølging av krav og leveranser iht. kvalitetssystemer, kvalitets- og kostnadskontroll, utarbeidelse av kontrollplaner og gjennomføring av kontroller m.v.

Konseptutvikling

HRP har et bredt spekter av rådgivere innenfor tekniske ingeniørfag, prosjektutvikling, økonomi og arkitektur som kan bistå med utvikling av din ide til et realistisk og rasjonelt byggeprosjekt.

Kalkulasjon

Bistår med vurdering av lønnsomheten av prosjektet ved bruk av diverse kostnadskalkyler

Kollektivløsninger

Analyserer og vurderer hensiktsmessige og effektive kollektivløsninger for et bærekraftig samfunn

Kommuneplan

Bistår til etablering og endringer i kommuneplaner for langsiktige, økonomiske og bærekraftige løsninger

Konkurransegrunnlag

Rådgivende bistand for etablering av sterke konkurransegrunnlag for anbudsrunde samt oppfølging av tilbud og leverandør.

Koordinator Prosjektering

Ivaretar byggherreforskriften i hele bygge- eller anleggsprosessen og sikrer at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet overholdes

Koordinator Utførelse

Tett samarbeid med byggherre for å sikre at arbeid utføres iht. SHA-krav

Konsekvensutredning

Kartlegging av kulturminner, samfunn, naturressurser og miljø iht. bestemmelser satt av plan- og byggningsloven

Konseptvalgutredninger

Vurderer og kvalitetssikrer diverse alternativer som dekker prosjektets behov slik at rett alternativ blir ført videre

Konstruksjonsteknikk

Utvikler bærekonstruksjoner med presis byggstatikk og byggeteknikk med forkus på bruk av bærekraftige materialer

Kost/nytte-analyse

Utarbeidelse av kost-/nytteanalyser i alle prosjektfaser og alle fagområder. Våre rådgivere bistår med gjennomføring av konkrete tiltak, og overordnede analyser på vegne av et eller flere prosjekter.

Kvalitetssikring

Vi bidrar til at ditt prosjekt blir en suksess gjennom planlegging, oppfølging og kontroll av kvaliteten i alle deler av prosjektet.

Landskapsarkitektur

Våre landskapsarkitekter arbeider med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å utnytte muligheter som ligger i utearealet, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser inngrep kan ha.

LCA-analyser

Livssyklusanalysene til HRP skaper et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er under et produkts livssyklus fra råvareutvinning, via produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, inklusive all transport og all energibruk i mellomleddene.

LCC-analyser

LCC-beregningene til HRP gir et komplett bilde av lønnsomheten til en investering, og inkluderer alle kostnader til investering, drift, vedlikehold, oppgradering/utskiftning og avhending gjennom hele livsløpet.

Myndighetsoppfølging

Våre ansvarlige søkere og rådgivere bistår med oppfølging av ulike myndighetsorganer ved planlegging og gjennomføring av ditt byggeprosjekt. Vår lange erfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen gjør at vi kan gi gode råd for å hindre forsinkelser i ditt prosjekt.

Miljørådgivning

Våre miljørådgivere bistår utviklere, byggherre og entreprenører ved å utforme, iverksette og følge opp miljømål i et prosjekt. HRP kan gjennomføre klimagassberegninger og materialsubstitusjoner for å redusere et prosjekts klimafotavtrykk.

Miljøprogram

Et miljøprogram (MP) er et verktøy som systematisk hjelper deg med å finne de mest relevante miljøaspektene i en anskaffelse, få de forankret i prosjektet og prosjektadministrasjonen, og blir et verktøy for å følge opp miljø i prosjektet.

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget.

Miljøoppfølgingsplan

En miljøoppfølgingsplan baserer seg på et prosjekts miljøprogram og angir roller og ansvar i et prosjekt, samt tiltak for å ivareta miljømålene og oppfølging av tiltak.

3D-Modellering og visualisering

HRP bistår med 3d-modellering og visualisering av ditt byggeprosjekt, med mål om effektive prosjekteringsprosesser, digital samhandling utarbeidelse av salgsprospekter eller markedsføring.

Mulighetsstudie

Et mulighetsstudie er en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for en eiendom. Våre tverrfaglige rådgivere kan belyse både arkitektoniske, praktiske og økonomiske faktorer ved planlegging av byggeprosjektet.

Oppdrett og akvakultur

Vi kan bistå med ledelse, planlegging, prosjektering og gjennomføring av dine byggeprosjekter innenfor havbrukssektoren, oppdrett og akvakultur.

Les mer her

Offentlige søknader

Vi bistår med utarbeidelse og gjennomføring av offentlige søknader, herunder tradisjonelle søknader som ramme- og igangsettelsessøknader og søknad ferdigattest. Vi tilbyr også bistand ved utarbeidelse av søknad om spillemidler, husbankfinansiering, KORO, Enova og andre offentlige støtteordninger.

Områdeplan

HRP har god erfaring med utarbeidelse av områdeplan på vegne av kommunene, med hensikt om å gi mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken.

Områdeutvikling

Våre tverrfaglige rådgivere kan bistå med utarbeidelse av planer for områdeutvikling og “masterplaner”. Vi tilbyr tjenester innenfor planlegging av både by-, sted- og tettstedsutvikling, samt analyser på vegne av private investeringsformål.

Prosjektutvikling

For at et prosjekt skal gi de ønskede resultatene, må prosjektutviklingen gjøres riktig. Vi har kompetanse innenfor idekartlegging, konseptutredning og mulighetsstudier, utarbeidelse av prosjektplan og -mandat, utvikling av prosjektbeskrivelser og budsjett/finansieringsplan, prosjektorganisering m.v.

Prosessledelse

HRP tilbyr prosessledere for bistand til gjennomføring av ulike offentlige og private virksomheter sine interne- og eksterne prosesser. Våre prosessledere har god erfaring med å være oppdragsgivers samarbeidspart gjennom komplekse endringsprosesser, utviklingsprosesser m.v.

Planprogram

Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke planalternativer som skal vurderes og behovet for utredninger.

Prosjektadministrasjon

Vi bistår våre kunder med prosjektadministrativ bistand i forbindelse med utvikling, etablering og gjennomføring av prosjekter. Våre tjenester inkluderer bl.a. prosjektledelse, byggeledelse, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsanalyse, økonomistyring, kvalitetskoordinator og prosjekteringsledelse.

Prosjektering

HRP tilbyr prosjektering innenfor alle hovedfag og en rekke av spesialistfagene. Vi tilbyr rådgivere innenfor bl.a. arkitektur, konstruksjonsteknikk, elektroteknikk, brannsikkerhet og VVS-teknikk.

Prosjekteringsledelse

I HRP tilbyr vi både Prosjekteringsleder (PRL), Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) og Prosjekteringsgruppeleder (PGL); i tillegg til andre koordinerende roller innenfor prosjektering, herunder bl.a. SHA-koordinator for prosjektering (KP).  Les mer.

Prosjektledelse

HRP sine prosjektledere bistår i dag offentlige og private kunder med alt fra små og enkle byggeprosjekter, nybygg og rehabiliteringer, til store kompleks bygge- og infrastrukturprosjekter. HRP har et stort fagmiljø for prosjektledelse i Oslo. I tillegg til dette har vi meget erfarne prosjektledere ved alle våre avdelings- og regionskontorer rundt i hele Norge.
Les mer

Prosjekteringsgruppeledelse

I HRP tilbyr vi både Prosjekteringsleder (PRL), Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) og Prosjekteringsgruppeleder (PGL); i tillegg til andre koordinerende roller innenfor prosjektering, herunder bl.a. SHA-koordinator for prosjektering (KP).  Les mer.

Prosjekteringsgruppekoordinator

I HRP tilbyr vi både Prosjekteringsleder (PRL), Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) og Prosjekteringsgruppeleder (PGL); i tillegg til andre koordinerende roller innenfor prosjektering, herunder bl.a. SHA-koordinator for prosjektering (KP).  Les mer.

ROS-analyse

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risikoanalyse er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

Reguleringsplan

HRP har et stort fagmiljø for reguleringsplanarbeid, og bistår både offentlige- og private utbygger i realisering av sine prosjekter. I tillegg til våre reguleringsrådgivere har HRP nødvendige tekniske støttefag tilgjengelig for samarbeid i prosjektene.

Rehabilitering

HRP bistår årlig i gjennomføringen av en rekke rehabiliteringsprosjekter, og har nødvendig ekspertkompetanse innenfor både prosjekt- og byggeledelse, men også øvrige rådgiverfag.

Risikorådgivning

HRP tilbyr risikorådgivning innenfor en rekke fagområder, bl.a. brannsikkerhet, IKT, økonomi- og investering, sikkerhet, prosjekt.

Sikkerhetsrådgivning

HRP tilbyr råd og informasjon som skal bedre virksomheters sikringsarbeid. Målet er å best mulig kunne forebygge eller håndtere tilsiktede uønskede hendelser fra personer eller grupper.
Les mer om våre tjenester her

Samfunnsøkonomiske analyser

HRP gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser på vegne av bygg- og anleggssektoren, og har et stort fagmiljø med kompetanse i samspillet mellom økonomi og byggeprosjekt.

Samferdsel

HRP tilbyr prosjektadministrative tjenester til samferdselssektoren, herunder Prosjektledelse og byggeledelse, Prosjekteringsledelse, Prosjektstyring (kost og plan), Kontraktsrådgiving, SHA-rådgiver samt KP/KU.

Seksjonering og deling

HRP tilbyr rådgivning og veiledning for seksjonering og deling av eiendommer.

SHA-koordinator prosjektering

I HRP tilbyr vi både Prosjekteringsleder (PRL), Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) og Prosjekteringsgruppeleder (PGL); i tillegg til andre koordinerende roller innenfor prosjektering, herunder bl.a. SHA-koordinator for prosjektering (KP).  Les mer.

SHA-koordinator utførelse

Vår SHA-koordinator vil sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet.

Skisseprosjekt

Vi gjennomfører skisseprosjekter på vegne av offentlige og private byggherrer, og kan tilby både prosjektadministrative tjenester, arkitektur og prosjektering for å optimalisere ditt prosjekt.

Teknisk byggeledelse

HRP tilbyr byggeledelse innenfor tekniske fagområder som elektro, VVS, konstruksjonsteknikk og brannsikkerhet. Dette da vi mener god byggeledelse utføres av fagpersonell med både real – og formalkompetanse innenfor hvert av de ulike fagområdene et byggverk består av.

Teknisk prosjektledelse

HRP tilbyr prosjektledelse innenfor tekniske fagområder som elektro, VVS, konstruksjonsteknikk og brannsikkerhet. Dette da vi mener god byggeledelse utføres av fagpersonell med både real – og formalkompetanse innenfor hvert av de ulike fagområdene et byggverk består av.

Teknisk infrastruktur

HRP tilbyr rådgivning, prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering av teknisk infrastruktur

Takst

HRP kan bistå med gjennomføring av takst av eiendom eller utarbeidelse tilstandsanalyser Vi bistår også i byggekonflikter, reklamasjoner og tvister

Tilstandsanalyse

HRP gjennomfører tilstandsanalyse og tilstandsvurdering innenfor alle fagområder og for alle typer byggverk. Våre tilstandsanalyser gjennomføres etter ønsket detaljnivå iht. Norsk standard.

Uavhengig Kontroll

Vi gjennomfører uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innenfor alle fagområder og alle tiltaksklasser.

Usikkerhetsanalyser

Prosjektets usikkerhet omfatter både risiko og muligheter, og kan påvirkes direkte eller indirekte. Usikkerhet rundt kostnader, fremdriftsplaner, lønnsomhet, totaløkonomi og nytteverdi er sentrale prosesser innen prosjektplanlegging og prosjektoppfølging. Vi tilbyr usikkerhetsanalyser av ditt prosjekt.

Vei- og gate

Rådgivning, prosjektering og ledelse av prosjekter innen vei og gate.

Volumstudie

Få bistand til å få illustrert utviklingsmuligheter ved din eiendom av våre erfarne arkitekter og rådgivere.

Vann- og avløp

Bistand med planlegging, rådgivning, prosjektering og ledelse av prosjekter innenfor teknisk infrastruktur, vann- og avløp.

VVS-teknikk

Solid kompetanse innenfor varme, ventilasjon, bioenergi, sanitærteknikk, sprinkler, automasjon, legionella, klimateknikk, industriell varmeteknikk, SD, inneklima, energiteknikk inkl. fjernvarme og ENØK, kuldeteknikk og varmepumper. I tillegg utfører vi energi- og effektbehovsberegninger,

Økonomiske analyser

HRP tilbyr alle typer økonomiske analyser av byggeprosjekter, inkl. usikkerhetsanalyser, investeringsanalyser, tilstandsvurdering, konsekvensutredning, mulighetsstudier, kalkulasjon m.v.