En av Norges største rivejobber må gjennomføres før ny E 18 ut av Oslo mot Asker – den såkalte «Vestkorridoren» kan bygges. HRPs Lars Ole Andersen (bildet over) har hatt kontroll med at den enorme rivejobben har skjedd etter dagens krav og miljøstandarder.

Statens Vegvesen markerte byggestarten for det gigantiske vegprosjektet i november 2020. Gjennom prosjektet E 18 Lysaker-Ramstadsletta skal det bygge 4,4 km ny E18 med kollektivfelt, ny sykkelveg og to tilstøtende veger. Hele prosjektet er ventet ferdigstilt i 2029/2030. Da vil det ha gått omtrent 60 år siden vegen var ferdig som firefelts veg.

Når en så stor veg fremføres i Norges tetteste befolkede område, medfører dette ufravikelig at andre bygg må vike. Siden sommener 2021 har det blitt gjennomført et større prosjekt for å forberede bygging av den nye vegen. Den skal gå i samme vegtrasè som dagens vei.

– For å kunne bygge ut den nye vegen er det nødvendig å legge om trafikken på en midlertidig veg. Den store riveentreprisen som har pågått, var nødvendig for å gi plass til den midlertidige E18 hvor trafikken skal gå i anleggsperioden, forteller Lars Ole Andersen, som har hatt rollen som kontrollingeniør riving for Statens Vegvesen, Lars Ole har oversett hele prosessen fra miljørapport, avfallsplan til utførelse og sluttdokumentasjon.

Skanska Norge AS har vært entreprenør for den store rivejobben, men ikke en kilo betong, stål eller asbest er gått ut av anleggsområdet uten at det kartlagt og behandlet etter dagens krav og miljøstandarder.

– 120 eiendommer, deriblant gamle fly hangarer og en Shell-stasjon, er revet. Bensinstasjonen var en veldig synlig del av miljøet langs E 18. Der ble tankene sanert, fjernet og grunnen rensket. I tillegg har 128 boenheter måtte vike for den nye vegen. Alt dette har gitt en total mengde på hele 27 852 tonn med avfall, forteller Andersen.

Det meste av avfallet har vært så kalt lavforurenset betong. Men med så store mengder med avfall, er det viktig at prosjektet kan gjøre rede for ikke bare mengden, men også type, innhold og den miljømessige behandling av massene.

– Utfra tiden da mange av disse byggene ble reist, forventet vi også mye farlig avfall, men var nok litt overrasket over at det var hele 79 tonn med asbestavfall. Dette er avfall som krever mye ekstra arbeid ved håndtering.

Parallelt med rivingen har det også foregått et omfattede byggearbeid for å forberede den nye vegen.

På sørsiden av E18 pågår det for tiden arbeid med løsning for vann- og avløp. Skanska AS jobber videre med masseuttak for omlagt E18 og for framtidig permanent E18.  Fram til mai 2022 vil de også fortsette arbeidet med stålkjernepeling og betongarbeider/fundamenter for del av Stabekklokket og andre deler av det permanente E18-vegsystemet.
Skanskas grunnarbeider skal også etablere drens- og overvannssystem for ferdig (permanent) E18 i dette området. Disse arbeidene er beregnet å være ferdig i april 2022.

Statens vegvesen har nå sendt sin anbefaling alternativ for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta–Nesbru.