I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Buvatn ‐ Nes østmark, i Nesbyen kommune.

Planområdet ligger nordvest for Buvatn i et allerede etablert hytteområde. Planområdet omfatter deler av eiendommene Gnr/Bnr 45/23, 45/24 og 78/317 og er på til sammen ca. 293 daa.
Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljreguleringsplan der man tilrettelegger for nye fritidstomter, samt nødvendig veger, friområder og vann‐ og avløpsanlegg. Samtidig skal de eksisterende tomter og veger reguleres inn. En antar derfor at nytt planforslag vil omfatte totalt ca. 60 fritidstomter (eksisterende og nye). Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen.

Under er dokumentene for varslet: