Helse og omsorg

Kommune-Norge har de siste årene vært gjennom store endringer, men de største er foran oss.

Vi innbyggere krever gode, sammenhengende og helhetlige tjenester, uavhengig av hvilket tjenesteområde i kommunen som tilbyr dem. Og alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø. De største utfordringene kommuner møter ved digitalisering er begrenset kompetanse, ressurstilgang og kulturell motstand blant ansatte. I tillegg er både sikkerhetsbekymringer, integrering av komplekse systemer og håndtering av datakvalitet sentrale utfordringer.

Riktig bruk av teknologi er helt grunnleggende når nye kommunale tjenester skal utvikles og eksisterende tjenester skal forbedres. Digitalisering er avgjørende for å møte moderne samfunnsbehov og forventninger.

HRP er en kompetansebedrift innen by- og samfunnsutvikling med over 500 ansatte i Norge, og vår visjon er: «Perfekt bruk av samfunnets ressurser»

Vi jobber for offentlige og private oppdragsgivere, og jobber med forutsetninger for og gjennomføring av beslutninger. Vår ambisjon er at hver beslutning og hvert prosjekt er til det beste for dagens og morgendagens utfordringer.

Alle prosjekter har tre faser; før, under og etter beslutning – HRP kan bistå i alle tre. Fra ønske og behov, via beslutning og anskaffelse, til resultat og gevinstrealisering

Vi gjør omfattende kartlegging for å avdekke behov og muligheter, og sørger for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Sammen setter vi opp en hensiktsmessig strategi for veien videre.
Vi bistår med å ta gode valg, finne de beste løsningene, og legge til rette for å oppnå de beste resultatene.
Vi sørger for at prosjekter og prosesser gjennomføres etter plan, ønske og behov. Vi anser ikke vår jobb som utført før kunden en fornøyd og i mål, og følger opp prosesser og drift så lenge det er behov.

Helse og omsorg
Helse og omsorgssektoren har de siste årene vært gjennom store endringer, men de største er foran oss. Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Samtidig blir det færre yrkesaktive som gjør at kommunene må tenke nytt rundt tjenesteutvikling. Hvordan kan det legges til rette for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig og få tilpassede tjenester i nærheten av der de bor? Aldersvennlig bolig- og samfunnsutvikling er viktig i så måte, det samme er samhandling på tvers av sektorer og brukerinvolvering. Kommunene står overfor krevende dilemmaer som krever sammensatte løsninger. I noen tilfeller vil det være behov for å tenke nytt rundt effektivisering og organiseringen av tjenestene. I andre tilfeller vil svaret være å tenke nytt rundt sykehjemstruktur og bygging av nye omsorgsboliger. Endelig vil det ofte være behov for en kombinasjon av tiltak. HRP bistår en rekke norske kommuner i å utarbeide bærekraftige helse- og omsorgstjenester og framtidsrettede helsebygg.

HRP har erfaring både fra helse og omsorg, IT og bygge bransjen, og er en god brobygger og oversetter mellom de ulike aktørene i leveransen. I tillegg har vi erfaring fra styring, beslutning og drift i offentlig sektor.

RÅDGIVNING VELFERDSTEKNOLOGI

HELSEFAG Våre  prosjektledere har høy helsefaglig kompetanse og bred erfaring fra ulike deler av helse og omsorgssektoren. Gjennom denne kompetansen sikrer vi at ønsker og behov fra brukergruppe blir møtt med forståelse for faget, og at brukere av bygget har eierskap til prosjektet i alle faser. Erfaring både fra helse og omsorg , IT og bygge bransjen, og kan være oversetter mellom de ulike aktørene
 
ANSKAFFELSE Sikre og bistå til at anskaffelsesformen blir riktig i forhold til behovene.
Felles vurderinger i forhold til: Innovativ anskaffelse, SSA, forhandlinger osv.
 
KONKURRANSEGRUNNLAG   Sikre at innsikten og de identifiserte behovene reflekteres i anskaffelsesdokumentene på en måte som leverandørene forstår. Sikre konkurranse blant leverandører. Gi rom for innspill fra leverandørmarkedet. Gjøre fornuftig vekting mellom pris og kvalitet. Evaluere tilbud.
 
IMPLEMENTERING HRP følger KS sin veileder i forhold til implementering. Kjenner driften av  helse og omsorgs sektoren og snakker samme språk som ansatte. Lage implementeringsplaner  og opplæringsplaner. Lage nye tjenesteforløp, roller, ansvar og rutiner.
 
 
MILJØ OG BÆREKRAFT Miljø og bærekraft er en naturlig del av hvordan vi ser på byggeprosjekter. Vi involverer våre rådgivere innenfor feltet tidlig, slik at deres prosjektet får en grønnest mulig profil.
 
ØKONOMI
En viktig del av planleggingen av bruk av velferdsteknologi er pålitelige analyser av økonomien. Vi har erfaring med økonomisk planlegging i alle faser og kan bidra med gevinstkartlegging og uttak av gevinster.
 
SIKKERHET
Vi tilbyr fysisk sikring samt risiko og sårbarhetsanalyser for helsebygg. Analysene kan utarbeides på kommunalt nivå, eller for den enkelte enhet. Tidlig involvering av vår sikkerhetsavdeling er besparende da tiltak settes inn allerede i planleggingsfasen.
 
HRP HRP har lang erfaring med prosjekter innen helse og omsorg. På våre kontorer sitter et bredt spekter av fagfelt samlet, slik vi enkelt kan hente inn kompetansen som trengs til hvert enkelt prosjekt. Med kontorer i hele landet er vi aldri langt unna.

Kontaktpersoner