Strategisk rådgivning

Finn gullet som ser ut som gråstein:

Hvordan bedre kommuneøkonomien og skape handlingsrom? 

Mange kommuner opplever stadig økende tjenestebehov og kostnadsdrivende krav, samtidig som inntektsgrunnlaget reduseres. Hvordan øke tjenesteomfang og kvalitet, kombinert med strammere budsjetter, altså levere mer for mindre ?  HRP har konkret kompetanse på å øke en kommunes inntekter, samt redusere både drifts- og investeringsutgifter. Blant annet kan kommuners eiendoms- og prosjektvirksomheter spille viktige roller, om de får muligheten.  Innovasjon og klok bruk av teknologi og digitalisering er andre stikkord.

Det gjelder å se kommunen i et helhetlig perspektiv; Tenke utenfor boksen, men innenfor rammebetingelsene, og sørge for gevinstrealisering i alle ledd. HRPs kompetanse befinner seg i skjæringspunktet mellom politikk, økonomi, organisasjonskunnskap, prosjektledelse og teknologi; Med bred kompetanse om alle sider av en kommunes virksomhet, kan vi synliggjøre potensialet og identifisere konkrete tiltak som vil skape handlingsrom, med målbare resultater.

Mange kommuner har gull, men behandler det som gråstein. Vi bidrar gjerne med å få frem verdiene som din kommune forvalter.

Dette kan vi bistå med:

 • Etablere strategier
  • Eiendomsstrategi
  • Miljø- og bærekraftsstrategi/Klimastrategi
  • VAV-strategi
  • Sikkerhetsstrategi
  • Strategi for velferdsteknologi

 

 • Skape økonomisk overblikk og handlingsrom
  • Etablering av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan – viktig grunnlag for en forutsigbar økonomi
  • Finansieringsmuligheter via tilskuddsordninger, Husbanken, Kommunalbanken, mm. – vi har oversikten.
  • Utvikling av kommunal eiendom basert på kommersiell tankegang  – ikke gi bort verdiene til eiendomsutviklere, skap heller varige verdier selv på vegne av fellesskapet
  • Klok arealbruk, sambruk og samlokalisering – hvordan utnytte kommunens bygg i mye større grad, og kombinere forskjellige funksjoner til glede for både ansatte og brukere
  • Kartlegging av tilstand til eiendomsmasse og infrastruktur via avansert droneteknologi – kombinert med etablering av 3D-modeller av de kartlagte objektene

 

 • Optimalisering og gevinstrealisering
 • Organisering av kommunale tjenester
  • Prosjektvirksomhet
  • Eiendom,
  • VAV
  • Fellestjenester
  • Omsorgstjenester, oppveksttjenester
  • Kultur- og idrettstjenester
 •  Utvikling av arbeidsplasskonsepter tilpasset den enkelte virksomhet
  • Hvordan skape attraktive og produktive arbeidsplasskonsepter for mange ulike behov
 • Smarthusteknologi og fjernstyringsløsninger (automasjon) for kommunens bygningsmasse
  • For mer effektiv og bærekraftig eiendomsdrift , samt økt brukertilfredshet

 

 • Kontinuerlig forbedring og innovasjon
  • Bruk av teknologi til å videreutvikle eksisterende tjenester
   • Innen velferd, omsorg og skole. Når behovet øker – skal man tenke nytt om tjenester, eller bygge et nytt bygg basert på dagens tjenestemodell?
  • Beslutningsunderlag basert på stor-data
   • Alle kommuner besitter store mengder data som kan gjøres om til verdifull informasjon – og kraftfullt beslutningsunderlag for mange ledd i organisasjonen.

 

 • Bærekraft – taxonomi – ESG – GRI
  • HRP har god kompetanse i utvikling av ulike former for bærekraftsstrategi for både offentlige og private virksomheter
   • Vi er godt oppdaterte på de internasjonale krav som til enhver tid stilles til både offentlige og private utbyggere og hvilke krav de ulike finansieringsinstitusjoner vil stille nå og i fremtiden, herunder de ulike EU direktiver og taxonomien.
   • Vi kan jobbe etter ulike formater, både GRI rammeverket og ESG og vil i de fleste tilfeller gjøre en vesentlighetsanalyse av de 17 ulike bærekraftsmålene (SDG) for å se hva som passer best for din virksomhet.

For at Norge skal kunne imøtekomme forpliktelsene i Paris-avtalen har alle kommuner særskilte forpliktelser knyttet til å redusere sine utslipp, og dette kan vi hjelpe med, både på strategisk og operativt nivå.

Kontaktperson

Direktør strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

 • Garantert gevinstrealisering
 • Utvikling av kommunal eiendom som innsatsfaktor
 • Etablering av strategier
 • Hvordan skape økonomisk overblikk og handlingsrom
 • Etablering av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan
 • Finansieringsmulighete

 

 • Klok arealbruk, sambruk og samlokalisering
 • Smarthusteknologi og fjernstyringsløsninger
 • Kartlegging av tilstand til eiendomsmasse og infrastruktur (VAV)
 • Organisering av kommunale tjenester
 • Utvikling av arbeidsplasskonsepter
 • Tjenestedesign
 • Bruk av teknologi til å videreutvikle eksisterende tjenester
 • Beslutningsunderlag basert på stor-data

Kontakt oss