Strategisk rådgiving, utredning og analyse

Vi kan derfor tilby helthetlige analyser, råd og løsningsforslag som hjelper beslutningstakere å ta bedre, velfunderte valg

Visjonen til avdeling for Strategisk Utredning og Analyse er å være en ledende strategisk rådgiver innen eiendom, bygg og anlegg.

Avdelingen har som målsetning å bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjekter for offentlige og private byggherrer og derigjennom legge til rette for verdiskaping og samfunnsnytte i et langsiktig perspektiv.

Vi skal tilby kundene et helhetlig produkt fra idefase, konseptutvikling frem til investeringsbeslutning (B2) som vist i figuren nedenfor.

Våre kunder skal tilføres verdi gjennom muligheten for å sette sammen tverrfaglige team med kompetanse knyttet til samfunn, økonomi, teknologi, arkitektur, brukerkompetanse og politikk.

Våre viktigste markeder er kommunale formålsbygg, samferdsel (veg,bane) og kommunal infrastruktur.

Våre tjenester er landsdekkende med egne dedikerte analytikere som sitter samlokalisert med øvrige HRP ressurser i våre største byer.

 

Fakta

  • ​Behovsanalyser
  • Mulighetsstudier
  • Konseptvalgutredninger
  • Konsekvensvurderinger
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • LCC-analyser
  • LCA-analyser
  • ROS-analyser
  • Usikkerhetsanalyser
  • Kvalitetssikring
  • Finansieringsanalyser / OPS
  • Prosjekt- og prosessledelse
  • Bistand i offentlige anskaffelser

Kontaktpersoner