Sikkerhetskultur

Hva er sikkerhetskultur?

Det finnes ingen enhetlig definisjon på begrepet sikkerhetskultur, men innen organisasjonsvitenskap kan organisasjonskultur defineres som et sett av felles normer og verdier som eksisterer i en organisasjon og som kommer til uttrykk i medlemmenes handlinger og holdninger på jobb. Sikkerhetskultur i en organisasjon kan dermed forstås som den delen av organisasjonskulturen som påvirker medlemmenes handlinger og holdninger til virksomhetens sikkerhet. Det å etablere og videreutvikle gode holdninger til, og rutiner, for sikkerhet som en del av organisasjonskulturen er derfor et viktig fokusområde som har stor betydning for virksomhetens totale forebyggende sikkerhet.  

Sikkerhet starter som kjent på toppen. Utvikling av en sunn og bærekraftig sikkerhetskultur forutsetter at ledelsen går frem som gode eksempler. Medarbeidere må forstå hvorfor sikkerhetsrutiner eksisterer og oppleve dem som meningsfulle. Hvis ledelsen lykkes med dette, vil ansatte i mye større grad engasjere seg i sikkerhetsspørsmål og etterleve rutiner. Ansvaret for etablering av god sikkerhetskultur i en virksomhet kan derfor ikke legges til en sikkerhetsavdeling eller en sikkerhetsleder. God virksomhetskultur, som også inkluderer og integrerer sikkerhet som en naturlig del vil alltid være det mest effektive. 

Hva kan HRP bistå med? 

HRP har rådgivere med lang erfaring som sikkerhetsledere i store private og offentlige virksomheter. Vi har rådgivere med spesialkompetanse på rådgivning på strategisk nivå og organisasjonsutvikling. Vår samlede kompetanse på sikkerhetsledelse, kultur-, organisasjons- og lederutvikling gjør at vi blant annet kan bistå med: 

Skape en god sikkerhetskultur – NSM

Kontakt oss