En introduksjon til HRP, vår verdikjede og vår tilnærming til Åpenhetsloven

HRP er en landsdekkende kompetansebedrift innen by og samfunnsutvikling.

For å treffe de riktige beslutninger, før, under og etter et prosjekt, har vi i dag et svært bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø, sammensatt av ingeniører, samfunnsøkonomer, bygningsøkonomer, grunnerververe, miljørådgivere, jurister, sikkerhetsrådgivere, arkitekter og planleggere.

Som en samfunnsbygger har vi sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som vi samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører. Suksesseventyret startet på Hønefoss i 2005, med tre medarbeidere. I dag er vi til stede på 26 lokasjoner med flere enn 550 medarbeidere over hele Norge.

HRP AS er i dag et heleid datterselskap av HRP Holding 1 AS, som har HRP Partners AS som eier, som igjen eies av Broviken AS som hovedeier, Rustand Gruppen, Unione AS og HRP MGMTCO (med en rekke ansatte som aksjonærer).

Gjennom HRPs Green Task Force i 2021 ble tre av FNs bærekraftsmål plukket ut av selskapets ansatte til å utgjøre grunnfundamentet for HRPs ESG-strategi. Det var, mål 13 – Stoppe klimaendringene, 5 – Likestilling mellom kjønnene og 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Hvert bærekraftsmål ble tildelt et overordnet hovedmål for HRP som ble godkjent av styret. Våre kunder operer både i privat og offentlig sektor i Norge. Vi har en enkel verdikjede der vi stort sett leverer tjenestene våre med egne ansatte, men også med faste samarbeidspartnere, eller leverandører ved behov. Våre samarbeidspartnere og leverandører må tilfredsstille de samme kravene som selskapet stiller seg selv. Gjennom Åpenhetsloven forplikter vi oss til å kartlegge, analysere og gjennomføre tiltak for å redusere risiko i verdikjeden forbundet med menneskerettigheter, korrupsjon, etisk handel og anstendige arbeidsforhold.  Dette arbeidet vil belyses i denne redegjørelsen.

Forankring og ansvarlighet hos HRP AS

Visjon, verdier og etiske retningslinjer er forankret i alle selskaper og avdelinger. Det er avgjørende at våre ansatte innehar denne kunnskapen som våre viktigste ambassadører utad, samtidig som at det er grunnleggende for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Rutinene og retningslinjene er forankret i styret og ledelsen, samt kontinuerlig kommuniseres i personalhåndbok, allmøter, nyhetsbrev og intranett.

 

Interne etiske retningslinjer

 

HRP AS sin ambisjon er å representere en kultur og der møtet mellom vår kompetanse, vårt mangfold og våre oppdragsgivere skaper kvaliteter som gir riktige beslutninger.

En intern arbeidsgruppe bestående av et bredt utvalg i organisasjonen presenterte en ny revisjon av våre etiske prinsipper og retningslinjer i desember 2022. Spesielt ble det fremlagt metoder for varsling av kritikkverdige forhold. I HRP har vi våre etiske retningslinjer:

  • Vi møter alle med respekt
  • Vi er gode ambassadører på vegne av HRP.
  • Vi vurderer egen habilitet, og eventuell konkurrerende virksomhet skal avklares.
  • Vi skal ha et bevisst forhold til og åpenhet om gaver og andre ytelser.
  • Vi er en åpen og etterrettelig organisasjon.
  • Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra.
  • Vi tar selvstendig ansvar.
  • Vi er miljøbevisste
  • Vi utviser integritet og god dømmekraft

Alle ansatte har ansvar for å følge opp våre etiske prinsipper og retningslinjer når det gjelder oss selv, forretningspartnere og leverandører.

Rutiner for Åpenhetsloven

Fra juli 2022 ble HRP underlagt Åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

HRP arbeider med åpenhetsloven i to akser. Vi har våre etiske prinsipper og retningslinjer, og vi utfører aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og forretningspartnere.

 

Risikovurderinger

I HRP er risikovurderinger en naturlig del av virksomheten. De fleste av våre ansatte er vant med at HMS har høyeste prioritet i prosjektene vi utfører for kunder, og også internt. Vi gjennomfører årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser (GPTW-sertifisert), og har årlige medarbeidersamtaler. Vi jobber aktivt med kvalitetssikring i prosjekter gjennom prosjektsikringsmetodikk og andre oppgaver som er beskrevet i vår ISO 9001/14001 sertifiserte ledelsessystem. Følgelig vil vi også tilnærme oss på samme måte når vi skal velge våre samarbeidspartnere og leverandører.

 

Risikovurdering av våre leverandører

Risikovurderingen av innkjøpte varer og tjenester er avgjørende i kartleggingen til HRP AS, om det finnes brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fra våre leverandører. Vi har kartlagt våre leverandører og forretningspartnere. Ut fra et utvalg av gjengangsleverandører har vi identifisert 285 leverandører og forretningspartnere

Vi har videre vurdert risiko for disse 285 selskapene. Her har vi benyttet et kartleggingsverktøy. Verktøyet legger vekt på geografi, bransje og produkt/tjeneste som leveres. Ette vår analyse fikk 82 selskap en score som tilsa medium eller høy risiko i kartlegging. Alle disse 82 selskapene fikk tilsendt et egenerklæringsskjema, hvorav vi har fått 34 svar. Det er kun et av selskapene som ikke har gitt et tilfredsstillende svar. Leverandøren blir særlig fulgt opp før videre samarbeid. Leverandøren er et enkeltmannsforetak, og det er ikke grunn til å tro at det skulle foreligge noe i strid med formålet med åpnehetsloven.

 

Av andre resultater kan det nevnes at mange av leverandørene som har gitt svar er av en størrelse som gjør at de ikke er omfattet av åpnehetsloven, og heller ikke skal levere års- og bærekraftsrapporter. Ca. 60 % har ingen form for miljøsertifisering, mens flere er Miljøfyrtårn, ISO-sertifiseringer eller begge. Øvrige resultater er vedlagt denne rapporten.

Konkrete tiltak og oppfølging av risikovurderinger

Foruten nevnte leverandør, som er blir fulgt opp, er det ikke avdekket noe som skulle være i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hverken internt eller eksternt.

 

Arbeid knyttet til våre leverandører er løpende i HRP AS.  Vi kan egentlig aldri si oss helt fornøyd med oppfølging av leverandører knyttet til dette. Flere av våre leverandører har valgt å ikke besvare egenerklæringen. Vi vil videre jobbe med våre avtaler for samarbeidspartnere og leverandører for å sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer.

 

Vi mener riktignok at vurderingene og tiltakene vi har gjort er fornuftig i henhold til vår drift. Videre skal HRP AS fortsette evalueringen og vurdere risiko for å redusere mulige avvik som kan gi alvorlige konsekvenser.

Oslo 19.06.2024

 

Styret i HRP.