Som del av sine planer for kommunens tettstedsutvikling besluttet Lunner kommune i første kvartal 2016 å lage en stedsutviklingsplan for Roa. Planen bygge opp under kommunens mål om å bidra til tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i. Resultatet er en steds- og mulighetsanalyse med tilhørende handlingsplan.

Arbeidet har vært preget av stor grad av involvering. Prosjektet har hatt møter med både eksterne og interne deltagere, flere lokale lag og foreninger og det ble avholdt to folkemøter.