Slipen scene

Slipen scene er et tidligere båtbyggerverft som i dag brukes av Blåfrostfestivalen og Saltdal kommune til ulike konsert og kulturformål. Blåfrostfestivalen har etablert seg i bygget med tre ansatte og en konsertsal i den tidligere verftsbygningen. Deler av bygget leies også ut til ulike private arrangement.

Bygget har tidligere fungert som båtbyggeri/verft for Johan Drage AS og ble på folkemunne kalt «Drageslipen». Det har sannsynligvis stått bygninger på tomta siden tidlig 1900-tall. Lokalene har vært brukt til industri fram til 2003, sporadisk brukt frem til 2008. Saltdal kommune overtok eiendommen i 1994.

Bygget brukes i dag på dispensasjon ettersom det er regulert til industri og bygningen ikke tilfredsstiller dagens tekniske krav. Saltdal kommune har i dag et samfunnshus som skal rives og aktiviteten her er tenkt flyttet til Slipen scene.
Etter opparbeidelse «Rapport- vurdering av behov for tiltak ved søknad om bruksendring» ble HRP engasjert som prosjekteringsgruppe for å revidere alternativet som ble presentert i mai 2021. Det har derfor foregått en prosess sammen med byggherreorganisasjonen om å komme frem til et nullalternativ for Slipen scene prosjektet.

Alternativ 0, eller null-alternativet, omhandler kun helt nødvendig renovering av eksisterende bygningsmasse samt et minimum av nyetablering av tilbygg for å kunne imøtekomme eventer med inntil 550 publikummere.

Periode
2021
Oppdragsgiver
Saltdal kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, RIV, RIE, RIB, RIBr, RIVa, VVS og kalkyle

Enheter i HRP