Skram skole

HRP er engasjert som prosjekteringsgruppe av Kinn kommune for å utarbeide skisse- og forprosjekt og kravspesifikasjon for nye Skram skole. I tillegg har HRP levert tilstandsvurdering iht. NS 3424 på eksisterende bygningsmasse, kartlegging av kulturminne- og verneverdi, samfunnsøkonomiske analyser og livsløpskostnader, komplett økonomisk kalkyle inkl. usikkerhetsanalyse og dronekartlegging av eiendom.

Skolen er planlagt for 250 elever og 55 ansatte. Bygningsmassen med passivhus standard strekker seg over to hovedetasjer og en mindre underetasje, på en svært bratt og utfordrende tomt, terrengmessig. Skolen er anlagt som en atriumskole rundt en indre skolegård som er mer beskyttet mot den dominerende vindretningen fra sydvest. Barna får varierte uteoppholdsarealer i indre og ytre skolegård som begge er universelt utformet. Noe lekeareal er lagt under tak for ytterligere klima beskyttelse. Hovedinngang, SFO og sekundærinnganger knytter seg direkte til gårdsrommet i atriet. Personal og administrasjon samt spesialrom og amfi, ligger i første etasje. Undervisningsarealer, mat og helse samt biblioteksfunksjon er lagt i annen etasje med flott utsikt over Ulvesundet og Måløybrua. Prosjekteringsfasen er gjennomført som et LEAN-prosjekt ved bruk av digital samhandling med VDC. I prosjektet har vi hatt en egen LEAN-ressurs, som er ansvarlig for LEAN- arbeidsmetodikk, prosesser og implementering av disse.

Periode
2020-2021
Oppdragsgiver
Kinn kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, RiAut, LARK, BIM, LEAN-ressurs, RIB, RITB, BREEAM AP, RIEn, RIBfy, RIV, RIBr, RIVei, RIaku, ITB- ansvarlig, RIVa, RIE, Kalkyle, RIM, LCA, RIG, SØK, IARK, Landmåler og LCC.

Enheter i HRP