PFO renseanlegg

På brannøvingsfeltet Oslo lufthavn ble det over flere år brukt en type brannskum til øvelse som inneholdt PFOS (Perfluoroktylsulfonat). PFOS er et ikke-nedbrytbart giftig stoff som ble forbudt brukt i Norge i 2007. (Oslo lufthavn sluttet å bruke stoffet allerede i 2001). De siste årene, ikke bare i Norge men også internasjonalt, har man hatt fokus på å finne gode metoder for å fjerne dette stoffet. På Oslo lufthavn er det påvist relativt store konsentrasjoner i grunnforholdene, også i grunnvannet. Det ble derfor i 2014 besluttet å prosjektere og bygge et eget renseanlegg for å få satt i gang en omfattende renseprosess av grunnvannet over et område på ca. 640000 kvm. Prosjektet har omfattet etablering av et antall pumpe- og infiltrasjonsbrønner, kontrahering og bygging av et renseanlegg gjennom internasjonal anbudskonkurranse, oppsetting av et bygg og graving og etablering av en omfattende VA-infrastruktur. Idriftsettelse er 5. oktober d.å. og renseanlegget er planlagt å være i drift minimum 20 år.

Periode
2014 - 2016
Oppdragsgiver
OSL Oslo Lufthavn Gardermoen
Størrelse
600 000 m2
Prosjektkostnad
26 mill. kr
HRPs rolle
Prosjektledelse

Enheter i HRP