Gran kommune skal bygge nytt sykehjem og nye omsorgsboliger, og igangsatte en forstudie for valg av tomt.

Prosjektet har levert to rapporter som danner grunnlag for politisk sak i kommunestyret med formål å velge plassering for det nye sykehjemmet. Innholdet i rapporten var en vurdering av mulig gjenbruk av dagens sykehjem på Skjervum og Marka, samt tomteanalyse for flere alternative plasseringer av nybygg. Utredningstemaer som eks flom, støy, volumstudier, regulering, kollektivdekning, kalkyler, LCC mm lå til grunn for tomtevalget.

HRP deltok i flere kommunestyremøter underveis i saken