Nytt vannverk med Hurdalssjøen som råvannskilde. Vannbehandlingsanlegget, som denne forespørselen gjelder, skal bygges på østsiden av Hurdalsjøen ved Staviåsen ca. 300 meter sør for Larsvika i Eidsvoll kommune. Det skal anlegges 4 separate bygg: 1) prosessanlegg med vannbehandling og slambehandling 2) Rentvannsbassen med volum på 3000 m2 3) Rentvannspumpestasjon 4) Råvannspumpestasjon. Mellom bygningene skal det anlegges ledningsanlegg i grunnen og interne veier. Det er lagt vekt på å legge byggene så lavt som mulig og inn i terrenget. Dette innebærer mye sprengning, men gir samtidig en sikker fundamentering på fjell med lite fare for setningsskader for vanntette filtre og bassenger, som i all hovedsak bygges i plasstøpt betong.