Elvelund omsorgssenter

HRP har bistått med faglig rådgivning innenfor alle fag i forbindelse med utarbeidelse av forprosjekt og totalentrepriseunderlag for Elvelund 2. Elvelund 2 er andre byggetrinn for Elvelund omsorgsboliger i Øksnes Kommune. Prosjektet omfatter bygging av 8 nye omsorgsboliger, dagsenter, fellesstue samt lokaler for kommunes hjemmetjeneste.

I første etasje er det planlagt 8 omsorgsleiligheter, fellesstue, dagsenter, verksted, lager og varemottak for hjelpemiddeltekniker, samtidig uteplasser, boder, lagerrom og rom for nødstrøm. I andre etasje er det planlagt lokaler for hjemmebaserte tjenester bestående av kontorer, garderober med wc og dusj, lager og oppbevaringsrom, møterom, trimrom for fysioterapeut og kantine med kjøkken. Samtidig rom for kopi/skriver og arkiv, og teknisk rom. BK rom (bøttekott) og lager for rengjøringsutstyr. Prosjektet omfatter også opparbeidelse av uteområdet iht. utomhusplan, samt oppføring av ny carport iht. plantegning.

Det er gjort alternativvurdering og kostnadsestimering ved gjennomføring av tiltak, gjort faglige vurderinger av bygningsmassen sett opp mot planlagt investeringsprosjekt. Det er videre gjennomført faglig prosjektering av forprosjekt på bakgrunn av tidligere skisseprosjekt. Det er gjort kartlegging og prosjektering omsorgsboligens arealer og utarbeidet forslag for utbedring av lokalene for å møte fremtidens behov for omsorgsplasser. Samtlige deler av arealer omfattet av de endelige tiltakene er 3d-modellert.

Periode
2019 -2020
Oppdragsgiver
Øksnes kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, LARK, RIAku, RIBfy, PLAN,RIV, RIE, RIB, KP, RIBr, LARK.

Enheter i HRP