Bardufosshallen

Eksisterende Bardufosshall skal rives og rivedokumenter med relevante vedlegg som miljøsaneringsbeskrivelse, planer, anskaffelsesdokumenter ble utarbeidet i regi av HRP AS. Parallelt med dette har prosjektgruppa i HRP hatt ansvar for konseptutvikling og senere bearbiding av valgt konsept.

Prosjektering hensyntar krav for spillemidler.
I oppstart av prosjektet har brukerinvolvering vært innledet for å kartlegge behov og tilpasninger anlegget skal ivareta. Etter avsluttet brukerprosess i programmeringsfasen, tas det nærmere stilling til planløsning og volumoppbyging, frem til skisseprosjektfasen.
I skisseprosjektfasen utarbeides leveranser som bl. a. situasjonsplan, kalkyle, tidsperspektiv og skisseprosjektrapport. Tverrfaglig prosjektering hvor det skal utarbeides funksjonsbeskrivelse med fagbeskrivelser, prinsippnotater og skisser settes i gang etter å ha utarbeidet et fullverdig skisseprosjekt.
Hovedleveranse er et ferdig og kvalitetssikret forprosjektunderlag for Bardufosshallen før prosjektet går inn i anskaffelsesfasen.

Periode
2022 -
Oppdragsgiver
Målselv kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, LARK, IARK, RIV, RIE, RIB og Kalkyle.

Enheter i HRP