Varsel om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljregulering for Galvano Tia AS

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Kirkeveien 15-17 og Farvikveien 4, 8207 Fauske (Gnr/bnr: 103/346, 103/438, 103/521, 103/524, 103/562, 103/570, 103/663, 103/983, 103/1121, 103/1142, 103/1202, 103/1342, 103/1254, 103/1468, 103/1469, 103/1559, 104/175, 104/453).

Da Fauske kommune har eierinteresser i Galvano Tia AS, er det Bodø kommune som er planmyndighet (offentlig saksbehandler) i denne saken.

Planområdet er i dag regulert til kontor/industri/lager (K/I/L). Hensikten med planarbeidet er å regulere området til kombinert bebyggelse og anlegg. Det er ønskelig å legge til rette for etablering av boliger, eventuelt i kombinasjon med næring/forretning. En løsning med næring/forretning kombinert med bolig kan være positivt for området. Bodø kommune har i oppstartsmøte per 12. februar 2021 avgjort at saken faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker det kan komme med innspill til det videre planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på Fauske kommune sine nettsider.

Linker til dokumenter:

1) Planinitiativ – vedlegg til anmodning om oppstartsmøte.

2) Annonse i avis.

3) Oversiktskart og planavgrensning

4) Notat vedrørende konsekvensutredning tilknyttet detaljreguleringen

5) Referat fra oppstartsmøte.