HRP har utviklet konseptet for å kunne regne lønnsomhet for å få oppdrettsanlegg fra fossil til el-drift.
I sommer åpnet statsminister Erna Solberg verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå. HRPs energirådgiver Thea Mørk har i en masteroppgave ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) vist at en rekke oppdrettere kan øke lønnsomheten ved å legge om fra fossil til el-drift.

I tillegg til å spare penger, vil omleggingen til el-drift også redusere klimautslippene fra næringen.
– I min oppgave vurderte jeg både hvor økonomisk lønnsom en omlegging fra fossilt til helelektrisk drift er på, samt hvor mye dette ville redusere utslippsnivået, sier Mørk.
Hun kartla et område i Finnmark med 77 unike oppdrettsanlegg. Gjennom kontakt med de 5 oppdrettsselskapene som drifter i regionen fikk hun samlet inn data fra 29 sjøanlegg som i dag driftes fullstendig på̊ fossil kraft.
Energiløsningene ble vurdert etter grad av CO2 -utslipp. Fra størst til minst potensiell utslippsreduksjon presenteres energiløsningene;
1. Tilkobling til landstrøm
2. Hybrid energiløsning 1: kombinasjon av eksisterende dieselaggregat, batteri og egenprodusert, småskala vindkraft
3. Hybrid energiløsning 2: kombinasjon av eksisterende dieselaggregat og batteri.

Den økonomiske lønnsomheten ved hver energiomlegging ble vurdert ved to lønnsomhetskriterier; positiv nåverdi og en tilbakebetalingstid på 5 år eller mindre.
-Det er i de anlegg der en omlegging er økonomisk lønnsom at en kan hente ut utslippsreduksjoner først. Mine analyser viste at 14 anlegg kunne gå over på̊ landstrøm, 2 anlegg kunne gå over på Hybrid energiløsning 1 og 13 anlegg kunne gå over på̊ Hybrid energiløsning 2.
Gitt denne fordelingen oppnår alle anlegg en positiv nåverdi ved energiomleggingen, hvor 90 % av de totale investeringskostnadene er tilbakebetalt innen 5 år eller mindre. Etter endt tilbakebetalingstid reduseres de totale, årlige energikostnadene med 64 % sammenliknet med dagens nivå̊, og utslippene reduseres med 87,4 % per år, forteller Mørk.
– Resultatene viser at de fossildrevne oppdrettsanleggene undersøkt i analysen, i Finnmark bør energiomlegges, men at det må̊ gjøres mye mer spesifikke analyser for hvert enkelt anlegg når endelig energiløsning skal besluttes, sier Mørk.
-I etterkant av masteroppgaven har vi i HRP utviklet konseptet videre for å nettopp kunne regne mer spesifikt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet for enkeltanlegg som skal energiomlegges. Vårt nye rammeverk hensyntar flere variabler enn hva som inngikk i masteroppgaven, og målet vårt er å kunne skape et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag før investeringer plasseres og energiløsninger velges for fossildrevne sjøanlegg. Vi tilbyr tjenester som eksempelvis
* Behovsanalyser
* Livssyklusanalyser (LCC)
* Alternativanalyser
* Lønnsomhetsanalyser
* Klimagassregnskapsberegninger
* Interessentanalyser
* Usikkerhetsanalyser

Enova åpner nå muligheten for at flere havbruksaktører kan gjøre de samme grepene som Bremnes Seashore, og satser nå ekstra på elektrifisering av havbruksnæringen.
Det innføres støtte til batteripakker for fôrflåter med dieselaggregat og Enova gir et ekstra løft til elektrifisering i områder med begrenset kapasitet, gjennom å støtte løsninger med batteripakker sammen med strøm fra land.
Analyser av gevinst i energiomlegging er en av de oppgavene HRP kan tilby Havbruksnæringen.