Krisehåndtering og -ledelse

Hva er krisehåndtering og krisekommunikasjon?

Enten det skyldes en pandemi, et dataangrep eller en annen uønsket hendelse på arbeidsplassen forventer arbeidstakerne at virksomheten er forberedt på å håndtere situasjonen. Utover de direkte negative konsekvensene av en uønsket hendelse kan virksomheten møte like kraftige indirekte konsekvenser i form av negativ medieoppmerksomhet og omdømmetap. Derimot kan en godt håndtert krise både styrke ledelsens tillit og virksomhetens posisjon i markedet. Kriseledelse har derfor blitt en sentral ferdighet hos ledere i dagens virksomheter.  

Krisehåndtering, krisestab og kontinuitet - HRP ASKrisehåndtering i en virksomhet er gjerne en tredelt prosess. For det første skal virksomheten håndtere selve krisen. For det andre er det en forventning at krisen skal kommuniseres tydelig i media og internt i virksomheten. For det tredje skal virksomheten sikre kontinuitet. Alle disse prosessene foregår parallelt under tidspress og stor usikkerhet.  

Selv om ingen kriser er like, tilsier forskning at krisehåndtering og -ledelse er lettere hvis man har gjort det før og er godt forberedt. Gjennom øvelser og trening får ledelsen erfaring med krisehåndtering i trygge omgivelser. Øvelser og trening er derfor et viktig verktøy for at virksomheten skal kunne komme seg best mulig gjennom en krise.  

HRP har lang erfaring med krisehåndtering, -organisering og kontinuitet

Vi har rådgivere som har lang erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av krise-, kontinuitets og beredskapsøvelser. Våre rådgivere har også lang operativ erfaring og har ledet strategiske og operasjonelle krisestaber under øvelser og reelle hendelser, eksempelvis nasjonalt og internasjonalt gjennom Covid-perioden. Videre er HRP representert i en rekke utvalg i Standard Norge innen fagområdet og våre rådgivere har hatt lederroller i store og komplekse statlige og private virksomheter.  

Hva kan HRP bistå med? 

SN/K 211 – Samfunnssikkerhet og beredskap – Standard.no

Kontakt oss