Infrastruktur

Prosjektering VA og vei • Prosjektledelse – Bane • Offentlige anskaffelser og kontraktsrådgiving • Kommunalteknikk og vei

Infrastruktur er grunnlaget for all samfunnsbygging. Den sørger for de faste strukturer som binder samfunnet sammen, og er derfor et vesentlig del av HRPs tjenestetilbud.

Vi i HRP har en visjon om å sørge for at vi er en sentral samfunnsbygger innen hele bredden av viktig infrastruktur. Som organisasjons skal HRP dyrke mangfold og samspill. Vi vet at utvikling skjer der gamle sannheter sees med nye øyne. Der status quo utfordres. Vi vil være en organisasjon der det nye oppstår. Vi må kontinuerlig utfordre oss selv for å sikre at vi representerer et hus som reflekterer dette og samtidig løfter fram de mange spesialisters kompetanse og erfaring. Vi vet at våre mennesker er vår viktigste ressurs og skal være de beste innen alle våre områder. Samtidig erkjenner vi at ingen av oss er så gode som vi er sammen.

Bane

HRP Infrastruktur Bane er sterkt involvert i å bygge samfunnets skinnegående kollektivtrafikk og transport. HRP bistår over hele landet hvor det er jernbane, trikk og t-bane. Det være Bane NOR, Bybanen, Sporveien eller andre aktører som er enten ved eller på banene.

HRP sørger for å styrke kunden med eksperter fra grunnen og opp i alle fag. Det være seg geologi, jernbaneteknikk, elektro, signal med mer og i flere nivåer av ekspertise som f.eks kontrollingeniører, byggeledere og prosjektledere.

Vi i HRP har en visjon om å sørge for at vi er en sentral samfunnsbygger innen bane og med den ambisjonen at vi kan med vår unike sammensetning bidra til bærekraftige, varige og samfunnsnyttige løsninger inn i en ny tid.

Fagområder

Prosjektledelse/SHA/Kvalitet

Avdeling Prosjektledelse/SHA/Kvalitet leverer i hovedsak tjenester innenfor VA- og samferdselsprosjekter, både vei, bane og annen samferdsel. Vi har også erfaring med industriprosjekter.

HRP Infrastruktur Prosjektledelse/SHA/Kvalitet er sterkt involvert i å bygge samfunnets infrastruktur. Vi bistår over hele landet, men kjerneområdet er Oslo-området.

Viktige kunder er kommuner, Fylkeskommuner, veiselskaper og baneselskaper som Bane NOR og Sporveien.

Tjenester

 • Prosjektledelse fra tidligfase til ferdigstillelse
 • SHA-KU og KP
 • Kvalitetsrådgivning
 • Prosjektcontroller

Prosjektering VA og vei

Avdeling Prosjektering VA og Vei leverer rådgivingstjenester innen planlegging og prosjektering av Veg og VA. Vi arbeider med prosjekt fra tidlig fase, detaljeringsfase og gjennom bygging. Avdelingen leverer også prosjekt- og prosjekteringsledelse. 

Kompetanseområde

 • Veg og gate
 • GS-veg, turveger
 • Kollektivtiltak
 • Skilt og oppmerking
 • Trafikkberegninger – og analyser
 • Ledningsnett og kummer
 • Overvann, flomveier
 • Hovedplaner (vannforsyning og avløp)
 • Pumpestasjoner
 • Fordrøyningsanlegg
 • BREEAM
 • «Gravefrie/No-Dig»-løsninger (boring, utblokking, rørpressing, inntrekking, strømpe belegg osv.)

Kommunalteknikk og vei

HRPs avdeling Kommunalteknikk og vei leverer prosjekt- og byggeledelse til samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ressurser til både store og små prosjekter i Oslo og områdene rundt. 

I kommunalteknikk og Vei har vi fagkompetansen til å kunne levere et komplett prosjekt til rett tid og riktig pris. I samarbeid med våre kollegaer i andre avdelinger utveksler vi kunnskap og styrker hverandre daglig slik at våre kunder får den beste ytelse fra våre konsulenter.

Vi tilstreber at et hvert oppdrag skal kunne brukes som referanse i fremtiden og på den måten er vi nødt til å levere god kvalitet til våre oppdragsgivere.

Noen av våre viktigste kunder er:

 • Kommuner i østlandsområdet
 • Fornebubanen
 • BaneNor
 • Statens vegvesen
 • Bymiljøetaten
 • Vann- og avløpsetaten

Kompetanseområder.

 • Rådgiving i plan, prosjektering og utførelses fase innenfor overnevnte fag.
 • Kontrakts oppfølging av 8405, 8406, 8407 og samspillsavtaler innenfor overnevnte fag.
 • SHA-planer og oppfølging.
 • Oppfølging av entrepriser med beskrivelse NS 3420, prosesskoder og Banenors tekniske regelverk.
 • Markedsledende leveranse av kontrollingeniører, prosjektledere og byggeledere.

Fagområder

 • Bygg- og anlegg
 • Betong og konstruksjoner
 • Vei, VA, G/S-vei
 • Ingeniørgeologi

Offentlige anskaffelser og kontraktsrådgivning

Avdeling Offentlige anskaffelser og kontraktsrådgivning leverer tjenester innenfor operativ gjennomføring av anskaffelser fra A til Å, samt juridisk rådgivning til offentlige og private byggherrer i utførelsesfasen i byggeprosjekter.

Vi håndterer vi alle steg i anskaffelsesprosessen fra det tidspunktet det oppstår et behov for oppdragsgiver og frem til kontrakt har blitt signert.

I utførelsesfasen i byggeprosjekter bistår vi blant annet med:

 • Rolle som kontraktsrådgiver i store entrepriser
 • Endringshåndtering, håndtering av forsinkelser og dagmulkt
 • Tolkning av kontrakt og hva som omfattes av avtalt kontraktsytelse
 • Spisskompetanse på rådgiverkontraktene, som NS 8401, NS 8402 NS 8403 og NS 8404
 • Vurdering av prosjekteringsfeil, reklamasjoner og erstatningskrav
 • Spisskompetanse på entreprisekontraktene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8415 og NS 8417
 • Bistand med oppmannsavgjørelser, sluttoppgjør og ved overtakelsesforretning
 • Oppfølging i garanti- og reklamasjonsperiode
 • Bistand med oppfølging av byggherreforskriften

Våre tjenester

 • Avklaring av behov for varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider
 • Tverrfaglig samarbeid med prosjekteier og brukergrupper
 • Markedsdialog- og undersøkelser
 • Utforming av konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og kontrakt
 • Skreddersøm av kvalifikasjonskrav, miljøkrav og tildelingskriterier
 • Utlysning av konkurranse i KGV
 • Håndtering av spørsmål og svar i konkurransen
 • Bistand med befaring og møtereferat
 • Mottak av tilbud og evaluering av tilbud
 • Bistand med dialog og forhandlinger med tilbyderne
 • Utforming av begrunnelse for tildeling og utsendelse av tildelingsbrev
 • Håndtering av innsynsbegjæringer, klagesaker og KOFA-saker
 • Kontraktssignering, og oppfølging av kontrakt sammen med oppdragsgiver
 • Endringshåndtering i avtaleperiode

Kontakt oss