Idrett

Rådgiving • Utredninger • Finansieringsplanlegging • Planløsninger • Byggherrerådgivning

HRP leverer tjenester innen idrettsrådgivning til kommuner, fylkeskommuner og idrettslag. Vi kan bidra i utviklingen av idrettsanlegg og utarbeiding av plansaker knyttet til idrett. Fagmiljøet vårt kan i tillegg bidra med politiske vurderinger og økonomisk rådgivning ved privat utbygging av idrettsanlegg.

Våre konsulenter har lang erfaring fra idretten som toppidrettsutøvere, frivillige, idrettspedagoger, idrettsbyråkrater og idrettspolitikere. Felles for dem er at de deler et sterkt engasjement, et høyt faglig nivå og en verdifull forståelse av idrettens behov og potensiale.

Vi håndterer alle typer idrettsprosjekter – fra idéstadiet til ferdig hall.

Hønefoss Arena

Idretten er en helt sentral del av den verdifulle frivillige sektoren vi har i Norge. Idrettslag- og klubber bidrar til aktivitet, folkehelse og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i hele landet. For oss er idretten selve symbolet på samhold og fellesskap, en arena for lokalsamfunnet og en naturlig møteplass, på tvers av alder og interesse. Derfor er idrett en viktig satsing for HRP!

Vi er opptatte av idrettens rolle i lokalsamfunnet, og tror på at vi sammen kan skape en mer aktiv hverdag for barn og unge.

Søreide

Utrednings- og rådgivningsarbeid

Våre konsulenter har tidligere arbeidet i kommuner og hatt ansvar for oppfølging av idrettsanlegg og pågående prosjekter. De har også lang erfaring fra utarbeidelse av politiske planer og saker. Vi bidrar gjerne med følgende saker og planer:

 • Utarbeidelse av bestillinger og gjennomføringsvedtak for prosjekter, herunder;
 • Idrettsplaner (fullstendig gjennomgang av anlegg i kommunen og idrettens behov)
 • Handlingsplaner for kunstgress (kartlegging av tilstand på kommunens kunstgressbaner og forslag til tiltak for å hindre avrenning av granulat)
 • Utarbeidelse av administrasjons- og utleiereglement (kvalitetssikring av kommunens regelverk for utleie av haller, baner og andre anlegg.
 • Bassengstrukturutredninger (utredning av tilstand på kommunens svømmeanlegg og vurdering av behov for nye/andre anlegg)

Listen er ikke uttømmende, og vi tilpasser oss gjerne deres behov.

Hjeltefkord Arena.

Myndighetsoppfølging: administrative og politiske prosesser

Det kan være krevende å få oversikt over alt som skal gjøres, godkjennes og vedtas i forbindelse med en privat utbygging av et idrettsanlegg. Vi kan bistå dere som samfunnskontakt med myndighetsoppfølging for å hjelpe dere på veien mot ferdig idrettsanlegg. Vårt bidrag kan være alt fra kommunikasjonsplaner, mediearbeid og oppfølging av politiske utvalg til møter med plan- og bygningsavdelingen i kommunen og oppfølging av planprosessen.

Relevante tjenester

 • Konsekvensutredninger
 • Eiendomsfaglige spørsmål
 • Tilstandsanalyser idrettsanlegg
 • Finansierings- og driftsmodeller
 • Søknad om spillemidler
 • Behovsanalyser
 • Brukermedvirkning
 • Bistand ifbm. offentlige og politiske prosesser «kommuneveiviser»
 • Fagplaner – idrett
 • Handlingsplaner blant annet for kunstgress
 • Kommunikasjonsplan
 • Tomteanalyser
 • Mulighetsstudier og alternativanalyser
 • Rom- og funksjonsprogram
 • Utarbeidelse av reguleringsplaner, momsrefusjon og andre tilskudd
 • Kostnadskalkyler
 • Skisseprosjekt
 • Gjennomføringsstrategi
 • Forprosjekt
 • Gjennomføringsstrategi 
 • Forprosjekt 

Kontakt oss