HRP har vedtatt sitt grønne løfte. Det slår fast at selskapet skal være klimanøytralt innen 2030 og ha en kvinneandel på 30 prosent innen 2025.

Etter en intern prosess i har selskapet valgt seg ut fire av FNs bærekraftsmål som HRP vil fokusere særlig på:

SDG 5 – Likestilling mellom kjønnene

Vi skal ha 30 % kvinneandel i 2025 (i dag ca. 22%). Likevel stopper vi ikke her. Vi ønsker å bli enda tydeligere på viktigheten av mangfold også uavhengig av kjønn og vil til neste år utforme en policy også på etnisk mangfold. Det vil også opprettes en egen mangfolds gruppe i selskapet som skal ivareta vårt ønske om å tiltrekke oss og beholde ansatte med mangfoldig bakgrunn og tydeliggjøre vår allerede mangfoldige kultur.

SDG 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Dette er en rett og slett det vi jobber med hver dag og vi har etablert prinsipper for hvordan dette skal integreres ytterligere i våre daglige tjenester og leveranser.

SDG 13 – Stoppe klimaendringene

HRP skal være klimanøytrale i 2030. Punktum. Dette skal vi oppnå gjennom å redusere våre egne utslipp knyttet til reiser og vårt energiforbruk på alle våre lokasjoner. Vi må fortsatt reise og bruke energi og derfor etter hvert ty til kompenserende tiltak som å finansiere planting av skog, bruk av fornybar energi mm.

SDG 17 – Samarbeid for å nå målene

HRP er tross alt en liten aktør i det store bildet så vi er avhengige av å samarbeide med andre for at verden som sådan skal nå sine bærekrafts mål. Vi har derfor blitt medlem av FNs Global Compact som er FNs samarbeidsorgan mellom næringsliv og myndigheter. I tillegg skal vi løpet av kort tid velge oss en humanitær partner etter visse kriterier. Her vil alle ansatte bli invitert til å komme med forslag.