Pris- og design konkurranser legger til rette for nyskaping og læring. Metoden passer godt for  de som vil utnytte beste praksis i markedet og de som ikke bygger ofte og.

Dette er hovedkonklusjonene i en rapport HR Prosjekt AS har utarbeidet for Bygg21.

– Innovasjonskonkurranser er en ny måte å anskaffe på i Norge. Design/priskonkurranser har også i dag liten utbredelse. For Bygg21 var det interessant å evaluere denne form for anskaffelse for å vurdere om den bedrer samspillet mellom aktørene og gir et bedre resultat enn sammenliknbare prosjekter, sier direktør strategisk utredning & analyse i HRP, Kjell Ove Kalhagen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Evalueringen sammenlikner innovasjonskonkurransen for Ulven B2 med et referanseprosjekt, Ulven B3. OBOS bygger begge prosjekter. Sentrumsnær på Ulven skal OBOS bygge 3000 boliger. Tilsvarende sammenliknes Ullerntunet bo- og omsorgssenter med Hovseterhjemmet og Hebekk skole med Siggerud skole.

Rapporten viser at pris- og designkonkurranse legger til rette for nyskapning og læring, men det forutsetter at byggherren er åpen for nye løsninger og ikke er for bundet til det som er kjent fra før.

Hovedfunnene i evalueringen er knyttet til kvalitative forhold som kommer fram gjennom intervjuer med representanter for byggherrene. De kriteriene der pris- og designkonkurranser skårer klart best er «Ny kompetanse dokumentert» og «Innovasjon».

På den andre siden kommer tradisjonelle konkurranser bedre ut på kriteriene «Grad av klarhet i behov og krav», «Egnethet i forhold til byggherrens forventninger» og «Rammefaktorer». Begrunnelsen for å velge pris- og designkonkurranse har i noen tilfeller vært at man ikke hadde tid til å prosjektere. Evalueringen viser at den tiden man sparer på prosjektering før utlysing tas igjen etter at tilbudene har kommet inn, ved at det er behov for å gjøre endringer slik at byggherrene får et prosjekt som oppfyller egne forventninger.

I HRP har Kjell-Ove Kalhagen vært oppdragsansvarlig. Per Eivind Myhre, HR Prosjekt og NTNU-student Anthony Sebergsen har bidratt i datainnsamling og analyse. Bjørn Kummeneje, HR Prosjekt har bistått ved ferdigstilling av rapporten.

Les hele rapporten:

https://www.bygg21.no/contentassets/09edd69671bb4f789643214737985fc7/hrp_evalueringsrapport1.pdf

Om Ulven utbyggingen: https://www.bygg.no/article/1312224