Det gikk fra de overordnede og strategiske planene og ned til detaljene i grøfta da HRP og Lillehammer kommune inviterte til VA fagdag.

Avdelingsleder vann og avløp i Lillehammer, Morten Heby, kunne ønske 50 kommunale VA-medarbeidere velkommen, da også medarbeidere fra nabokommunene Gausdal og Ringsaker var invitert til fagdagen.

Regiondirektør i HRP Erlend Eggum innledet dagen med å snakke om strategisk planlegging og samspill mellom kommuneplan og vann- og avløpsplaner. Hvor det spesielt på påpekt hvor viktig det var at planer for vann og avløp ble tatt med allerede tidlig i kommuneplanleggingen. Dette for å unngå at VA ble en begrensende faktor for utviklingen i kommunene.

Sivilingeniør og en av nestorene innen VA-utbygging i Romerike-regionen, Jostein Skjefstad, hadde en interessant gjennomgang av en rekke samarbeidsprosjekter for VA i regionen, og snakket om de muligheter og løsninger som finnes for kommunene som ønsket å samarbeide om store utbygginger.

Avdelingsleder i HRP Kirsten Sannerhaugen og Kjærsti Theodorsen, som er prosess- og innkjøpsrådgiver for Eidsvoll kommune, sine foredrag dreide seg om hvordan forskjellige entrepriseformer påvirket muligheter for oppfølging i bygg og anleggsfasen. De understreket også at Lov om offentlige anskaffelser ikke var til hinder for at kommuner la opp til prosesser der de inviterte til dialog med entreprenører for å orientere seg om de muligheter som fantes av løsninger som er mulig når en skal løse utbyggingsoppgaver.

Etter en mer overordnet tilnærming før lunsj, beveget programmet seg etter lunsj ned i grunnen, da anleggsleder Roger Trøsviken fra Steg Entreprenør snakket om de forskjellige No Dig løsninger for legging av VA rør.

Interessant var det også da HRPs Tore Nyborg og Marit Dahl gjennom sitt foredrag fortalte om hvordan de jobbet for å kunne legge fram forslag på forskjellige scenarier for hvordan en mindre kommune kunne løse sine store utfordringer for VA-sektoren. Eksemplet var hentet fra en kommune der nye myndighetskrav for VA i praksis stoppet kommunes mål om befolkningsvekst.

De hadde jobbet fram forslag på løsninger både for hvordan kommunen kunne løse problemene alene, og hvordan det kunne gjøres i samarbeid med nabokommuner. Med i deres utredninger var også hvordan de forskjellige løsninger ville slå ut for VA-gebyrer for kommunens innbyggere.